ج . يادداشت مطالب

ج . یادداشت مطالب

افراد مختلف عادات گوناگونى در نوشتن درس دارند.

بعضى بسیار کم و برخى تمام درس را مى نویسند و در هر صورت نوع نوشتن چندان مهم نیست.

مهم این است که این نوشتن ها، چه کم و چه زیاد، انسان را از اصلى ترین عنصر این مرحله که حضور قلب و توجه به درس است، دور نکند.

کسى که پیش مطالعه کرده است، تقریباًمى داند چه قسمت هایى را باید بنویسد.

کیفیت انتخاب این بخش ها بسیار مهم است.

ممکن است کسى در هر درس فقط یک صفحه مطلب یاداشت کند، ولى تمامى نکات درس را ثبت کرده باشد و دیگرى پنج صفحه بنویسد، اما بسیارى از نکات را از قلم بیندازد.

طلبه باید بداند که نوشته اش در هنگام درس فقط یک پیش نویس است که ضرورت دارد بعد از درس و مطالعه و مباحثه پاکنویس گردد.

او نباید بى جهت ذهن خود را از توجه به درس به محور فرعى تمیز یادداشت کردن، منحرف کند.

گرچه ممکن است پس از مدتى انسان آنقدر تسلط پیدا کند که ضمن توجه کامل به درس، یادداشت هایش را نیز در حد نهایى و کمال مطلوب و در کمترین زمان ممکن در جلسه ى درس به انجام رساند.

توصیه مى شود در هنگام درس مطالب را در یک طرف کاغذ یادداشت کنید و طرف دیگر را بگذارید تا مطالب به دست آمده در مطالعه و مباحثه و نیز سؤالات مطرح شده با استاد و جواب هاى ایشان را یادداشت نمایید.

باید توجه کرد که تمامى سؤالات مطروحه، سؤالات مانده در ذهن و حل شده توسط خود طلبه در مطالعه و مباحثه راهم باید یادداشت کرد که در سال هاى بعد و در هنگام مراجعه به این یادداشت ها به شدت مفید خواهد افتاد.


(0) نظر
برچسب ها :
X