3. حضور در درس استاد

3. حضور در درس استاد

حضور در درس و فیض بردن از محضر استاد از امورى است که علیرغم کمرنگ شدنش در دوران ما، تأثیر به سزایى در رشد و ارتقاى علمى طلبه دارد و از اهمیتى بسیار بالا برخوردار است.

شاید هر یک از ما شخصاً تجربه کرده ایم که در این حضور لحظاتى خلق مى شود که هرگز در پیش مطالعه و پیش مباحثه امکان دست یابى به آن وجود ندارد؛ لحظاتى که افکار بکر، مطالب نو و افق هایى روشن در برابر ذهن جلوه نمایى مى کند.

خلق این لحظات نورانى و مبارک وابسته به دو چیز است و بدون آنها، دستیابى به چنین غنیمتى ممکن نیست: 1.

پیش مطالعه، 2.

توجه کامل به مطالب استاد در هنگام درس.

هرگز چنین لحظاتى با بیگانگى نسبت به درس و بدون پیش مطالعه، فراهم نمى آید.

قبلاً در باب پیش مطالعه سخن گفتیم، اما براى حصول توجه کامل تحقق چند امر ضرورى است:


(0) نظر
برچسب ها :
X