1. پيش مطالعه

1. پیش مطالعه

اولین مرحله از مراحل هفت گانه ى تحصیل، پیش مطالعه است که با کمال تأسف در هیچ مقطعى به آن بهاى لازم داده نمى شود، از الفباى ادبیات تا نهایت خارج.

پیش مطالعه در هنگام سطح بسیار مهم، ولى در درس خارج الزامى است.

این مرحله داراى روش خاص و ثمرات و فواید منحصر به فرد است.

در اینجا ابتدا از ثمرات پیش مطالعه سخن مى گوییم و بعد بحثى در روش آن خواهیم داشت.

ثمرات پیش مطالعه پیش مطالعه سه ثمره دارد که دو ثمره ى آن مستقیماً مرتبط با شخص محصل است و ثمره ى دیگر در انتخاب و گزینش استاد او را یارى مى دهد.

آن سه عبارتند از: .

أ .احاطه بر کلیات بحث.

ب.قدرت ارزیابى.

ج.انتخاب استاد.


(0) نظر
برچسب ها :
X