حکم چيزي که انسان در نجاستش دارد:
حکم چیزی که انسان در نجاستش دارد:۱. چسز نجسی که انسان شک دارد پاک شده یا نه(نجس است)۲. چیز پاک را اگر شک کند نجس شده یا نه (پاک است)
(1) نظر
برچسب ها :
X