عوامل غيراختيارى

عوامل غیراختیارى

عوامل متعددى ممکن است در مسیر تحصیلات طلبه ظهور کند که قابل پیش بینى نیست.

چه بسیار افراد مستعد و علاقه مند که به حوزه روى مى آورند اما عواملى غیر قابل پیش بینى آنها را از ادامه راه باز مى دارد.

مشکلات جسمانى، بیمارى هاى سخت و طولانى، مشکلات خانوادگى، درگیرى هاى فرساینده با همسر و یا نزدیکان و یا مسایلى همچون جنگ.

چه بسیار از جوانانى که با عشق وافر به حوزه آمدند اما با شروع جنگ تحمیلى، دفاع مقدس از ارزش ها را برخود فرض دانستند و رفتند و در بهشت رضوان خدا آرمیدند - یادشان همیشه زنده باد - بسیارى از اینان اگر مى ماندند و در شرایطى عادى به تحصیل ادامه مى دادند، چه بسا از برجستگان حوزه و از مجتهدین سرآمد مى شدند.

اما حادثه اى همچون جنگ آنان را به وظیفه اى دیگر خواند.

حادثه اى که قابل پیش بینى نبود.

عواملى از این دست به جهت غیر قابل پیش بینى بودن، قابلیت برنامه ریزى هم ندارد.

و هر روز و هر لحظه حادثه اى در کمین ماست که ممکن است ما را از ادامه راه باز دارد.

براى رفع این چنین موانعى هیچ راهى نیست جز اینکه دست به دعا برداریم و از ایزد قادر بخواهیم عوامل عدم توفیق را از سر راه ما بردارد و باور کنیم بسیارى از بزرگان بیش از آنکه موفقیتشان حاصل کوشش و تلاششان باشد، وامدار سوز و گداز عاشقانه ى خود و دعاى خیر پدر و مادرشان بوده است.


(0) نظر
برچسب ها :
X