فرمت هاي استاندارد و ظرفيت هاي DVD :

فرمت های استاندارد و ظرفیت های DVD :

فرمت

 

اندازه دیسک

 

طرف

 

لایه ها

 

ظرفیت داده

 

ظرفیت MPEG- 2 ویدئو ( ساعت )

 

فرمت و ظرفیت DVD-ROM

 

DVD-5

 

120mm

 

یک طرفه

 

یک لایه

 

4.7GB

 

2 .2

 

DVD-9

 

120mm

 

یک طرفه

 

دو لایه

 

8.5GB

 

4.0

 

DVD-10

 

120mm

 

دو طرفه

 

یک لایه

 

9.4GB

 

4.4

 

DVD-14

 

120mm

 

دوطرفه

 

دو لایه

 

13.2GB

 

6.3

 

DVD-18

 

120mm

 

دو طرفه

 

دو لایه

 

17.1GB

 

8.1

 

DVD-1

 

80mm

 

یک طرفه

 

یک لایه

 

1.5GB

 

0.7

 

DVD-2

 

80mm

 

یک طرفه

 

دو لایه

 

2.7GB

 

1.3

 

DVD-3

 

80mm

 

دو طرفه

 

یک لایه

 

2.9GB

 

1.4

 

DVD-4

 

80mm

 

دو طرفه

 

دو لایه

 

5.3GB

 

2.5

 

فرمت

 

اندازه دیسک

 

طرف

 

لایه ها

 

ظرفیت داده

 

ظرفیت MPEG- 2 وئدیو ( ساعت )

 

فرمت و ظرفیت DVD با قابلیت ضبط اطلاعات

 

DVD-R 1.0

 

120mm

 

یک طرفه

 

یک لایه

 

3.95GB

 

1.9

 

DVD-R 2.0

 

120mm

 

یک طرفه

 

یک لایه

 

4.7GB

 

2.2

 

DVD-RAM 1.0

 

120mm

 

یک طرفه

 

یک لایه

 

2.58GB

 

N/A

 

DVD-RAM 1.0

 

120mm

 

دو طرفه

 

یک لایه

 

5.16GB

 

N/A

 

DVD-RAM 2.0

 

120mm

 

یک طرفه

 

یک لایه

 

4.7GB

 

N/A

 

DVD-RAM 2.0

 

120mm

 

دو طرفه

 

یک لایه

 

9.4GB

 

N/A

 

DVD-RAM 2.0

 

80mm

 

یک طرفه

 

یک لایه

 

1.46GB

 

N/A

 

DVD-RAM 2.0

 

80mm

 

دو طرفه

 

یک لایه

 

2.65GB

 

N/A

 

DVD-RW 2.0

 

120mm

 

یک طرفه

 

یک لایه

 

4.7GB

 

N/A

 

DVD+RW 2.0

 

120mm

 

یک طرفه

 

یک لایه

 

4.7GB

 

2.2

 

DVD+RW 2.0

 

120mm

 

دو طرفه

 

یک لایه

 

9.4GB

 

4.4

 

DVD+R 1.0

 

120mm

 

یک طرفه

 

یک لایه

 

4.7GB

 

2.2

 

فرمت

 

اندازه دیسک

 

طرف

 

لایه ها

 

ظرفیت داده

 

ظرفیت MPEG- 2 وئدیو ( ساعت )

 

فرمت و ظرفیت CD-ROM ( جهت مقایسه )

 

CD-ROM /R/RW

 

120mm

 

یک طرفه

 

یک لایه

 

0.737GB

 

N/A

 

CD-ROM/R/RW

 

80mm

 

یک طرفه

 

یک لایه

 

0.194GB

 

N/A


(0) نظر
برچسب ها :
X