ظرفيت ديسک هاي DVD

ظرفیت دیسک های DVD

Single-sided, single-layered : ( معروف به DVD- 5 ) . در این مدل امکان ذخیره 7 / 4 گیگابایت اطلاعات وجود دارد . عدد پنج در کنار این نام ، نشاندهنده ظرفیت تقریبی پنج گیگابایتی آن است . یک DVD-5 ، از دو زیرلایه چسبیده بهم تشکیل می گردد . از یکی از زیرلایه ها به عنوان لایه ای که اطلاعات بر روی آن ذخیره می گردند ، استفاده شده ( لایه صفر) و زیرلایه دوم خالی است .زیرلایه ای که بر روی آن اطلاعات ذخیره می گردد توسط یک روکش آلومینیومی پوشانده می شود . ظرفیت DVD-5 بیش از هفت برابر یک CD معمولی با ظرفیت 650 مگابایت است و می توان دو ساعت فیلم را بر روی آنان ذخیره نمود .

Single-sided, dual-layered : ( معروف به DVD- 9 ). در این مدل امکان ذخیره 5 / 8 گیگابایت اطلاعات وجود دارد .یک DVD-9 ، از دو زیرلایه متصل به یکدیگر تشکیل می گردد تا دو لایه به منظور ذخیره اطلاعات در یک طرف دیسک ایجاد شود . در طرف دیگر دیسک یک زیرلایه ایجاد می گردد که خالی باقی خواهد ماند . لایه ای که بر روی آن اطلاعات ذخیره می گردد ( لایه صفر)، با استفاده از یک روکش طلائی نیمه شفاف پوشش داده می شود . در صورتی که لیزر بر روی لایه اول تابانده شود نور منعکس شده و در صورت تابش لیزر بر روی لایه دوم ، نور از آن عبور خواهد کرد . از یک لیزر به منظور خواندن دو لایه استفاده می گردد و صرفا کانون لیزر تغییر خواهد کرد . بر روی دیسک های DVD-9 می توان اطلاعات بمراتب بیشتری نسبت به دیسک های DVD-5 را ذخیره نمود . ( مثلا چهار ساعت فیلم ) .

Double-sided, single-layered : ( معروف به DVD- 10 ) در این مدل امکان ذخیره 4 / 9 گیگابایت اطلاعات وجود دارد . یک DVD-10 ، از دو زیرلایه که پشت به پشت به یکدیگر متصل می شوند ، تشکیل می گردد . لایه ای که بر روی آن اطلاعات ذخیره می گردد ( لایه صفر در هر طرف دیسک ) دارای یک روکش آلومینیومی می باشد .دیسک های دوطرفه از طریق درایوهائی خوانده می شوند که دارای صرفا یک لیزر می باشند ، بنابراین می بایست برای خواندن طرف دیگر دیسک ، عملیات برگرداندن دیسک به صورت دستی انجام شود . دیسک های DVD-10 گزینه ای مطلوب به منظور ذخیره فیلم می باشند . مثلا می توان نسخه WideScreen یک فیلم را در یک طرف و نسخه full frame آن را در طرف دیگر ذخیره نمود . تقریبا در تمامی دستگاه های DVD Player می بایست عملیات برگرداندن دیسک به صورت دستی انجام شود تا امکان استفاده از طرف دوم فراهم گردد .

Double-sided, dual-layered : ( معروف به DVD- 18 ). در این مدل امکان ذخیره 1 / 17 گیگابایت اطلاعات وجود دارد . یک DVD-18 ، دارای دو لایه در هر طرف دیسک می باشد . دو لایه و زیرلایه های مربوطه پشت به پشت هم قرار گرفته و به یکدیگر متصل می شوند. لایه های خارجی ( لایه صفر در هر طرف دیسک ) توسط یک روکش طلائی نیمه شفاف پوشش داده می شوند . لایه های داخلی ، ( لایه یک در هر طرف دیسک ) دارای یک روکش آلومینیومی می باشند . قابلیت انعکاس یک لایه دیسک بین چهل و پنج درصد تا هشتاد و پنج درصد است . در لایه دوم، قابلیت انعکاس بین هیجده تا سی درصد است . مدار AGC ( اقتباس شده از Automatic gain control ) موجود در درایو ، مسئولیت تعدیل خصلت های متفاوت انعکاس را بر عهده دارد . بر روی دیسک های DVD-18 می توان هشت ساعت فیلم را ذخیره نمود .تقریبا در تمامی دستگاه های DVD Player می بایست عملیات برگرداندن دیسک به صورت دستی انجام شود تا امکان استفاده از طرف دوم فراهم گردد .


(0) نظر
برچسب ها :
X