مساله2 فقاع:
مساله2 فقاع: فقاع که از جو گرفته می شود و به آن آب جو میگویند نجس است، ولی آبیکه بدستور طبیب از جو میگیرند و به آن ما الشیر میگویند پاک است.
(0) نظر
برچسب ها :
X