انواع آبهائيکه از مخرج بول می آيد:

انواع آبهائیکه از مخرج بول می آید

:1. بول

 2. منی: هرگا ه از انسان منی خارج شد باید قسل کند و مستحب است قبل از غسل بول کند(استبرا از منی به بول کردن است.)

3. مذی: آبیکه گاهی بعد از ملاعبه و بازی کردن از انسان خارج می شود پاک است.

4. وذی: آبیکه گاهی بعد از منی بیرون می آید که اگر بول بآن نرسیده باشد پاک است.

5. ودی: آبیکه گاهی بعد از بول بیرون می آید اگر بول به آن نرسیده باشد پاک است، و چنانچه انسان بعد از بول استبرا کند و بعد آبی از او خارج شود و شک کند که بول است یا یکی از اینها پاک می باشد


(0) نظر
برچسب ها :
X