4 ـ 6. تكميل چرخه كارشناسي:

4 ـ 6. تکمیل چرخه کارشناسی:

امروزه اغلب دستگاه‏های کارشناسی پس از تصویب یک طرح یا لایحه و یا اجرایی شدن بخش نامه‏ها و آیین نامه‏ها از آن مطلع می‏شوند و با وجود انتقادات کارشناسانه نسبت به این طرح‏ها زمینه‏ای برای پیگیری نمی‏یابند. سزاوار است که نهادهای مختلف در تعامل با جامعه کارشناسی به ویژه کارشناسی دینی، طرح‏های پیشنهادی را ابتدا در این نهادها به بحث بگذارند تا بتوانند با توجه به ابعاد مختلف مسأله، موضوع را تحلیل کنند. ایجاد یک رابطه سازمانی و تعریف شده با دستگاه‏های کارشناسی کشور به معنای حضور آنان در متن برنامه‏ریزی و ایجاد شور و نشاط و خودباوری در آنان است.


(0) نظر
برچسب ها :
X