موارديکه مخرج غائط فقط با آب پاک می شود

مواردیکه مخرج غائط فقط با آب پاک می شود

 1. آنکه با غائط نجاست دیگری مثل خون بیرون آمده باشد.
2. آنکه با غائط ازخارج بمخرج غائط رسیده باشد.(مثل خون زخم)
3. آنکه اطراف مخرج بیشتر از مقدار ممول آلوده شده.(مثل ا سهال)

(0) نظر
برچسب ها :
X