جاهايی که تخلی حرام است:
جاهایی که تخلی حرام است:1. در کوچه های بن بست در صورتیکه صاحبانش اجازه نداده باشند.2. در ملک کسی که اجازه تخلی نداده است.3. در جاهایی که برای عده مخصوصی وقف شده است مثل بعضی مدرسه ها(مثلا مدارس علمیه ای که وقف خاص طلاب است) و یا نداند که آیا عام است و یا خاص طلاب.4. روی قبر مومنین در صورتیکه بی احترامی بانان باشد.
(0) نظر
برچسب ها :
X