احکام آب کر :
احکام آب کر :            1. اگر عین نجس مانند بول و خون به آب کر برسد :1. بو . یا مزه آن تغییر کند(نجس میشود)          2. تغییر نکند(نجس نمی شود)2. اگر بو و یا رنگ آب کر بوسیله غیر نجاست تغییر کند(نجس نمی شود)3. آبیکه 1. به اندازه کر بوده . اگر انسان شک کند که ازکر کمتر شده یا نه (مانند آب کر است.)2. کمتر ازکر بوده و انسان شک دارد بمقدار کر شده یا نه (حکم آب کر را ندارد) بنابراین در حکمآب قلیل است یعنی چیز نجس شده را پاک نمی کند وبا ملاقا ت نجس. نجس می شود.4. کر بودن آب از دو راه ثابت می شود : 1. خود انسا ن تشخیص دهد 2. دو مرد علی عدل خبر دهند.
(0) نظر
برچسب ها :
X