3. خانواده مادر مكان، پدر مكان و نو مكان(Matrilocal , Patrilocal , neolocal)

3. خانواده مادر مکان، پدر مکان و نو مکان(Matrilocal , Patrilocal , neolocal)

در اثر ازدواج، یکی از دو خانواده، عضوی را از دست می‏دهد و دیگری آن را به دست می‏آورد. اگر زن به محل زندگی خانواده شوهر برود، خانواده را پدرمکان [22] Patrilocalو اگر شوهر به محل زندگی خانواده زن برود، خانواده را مادرمکان [23] Matrilocalگویند، اما اگر هر دو به محل تازه‏ای برای زندگی جدید نقل مکان کنند، خانواده را نو مکان می‏نامند. پیش از انقلاب صنعتی، خانواده پدر مکان از فراوانی بیش تری داشت؛ اما پس از آن، معادله به نفع خانواده‏های نو مکان تغییر می‏کند


(0) نظر
برچسب ها :
X