احکام آب مضاف:
احکام آب مضاف:1. چیز نجس را پاک نمی کند و وضو و غسل هم با آن باطل است.2. اگر ذره ای نجاست به آب مضاف برسد نجس میشود.3.اگر آب مضاف نجس ' طوری با آب کر یا جاری مخلوط شود که دیگر آب مضاف بآن نگویند پاک می شود.
(0) نظر
برچسب ها :
X