دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 1261
تعداد نوشته ها : 2
تعداد نظرات : 0
Rss
طراح قالب
مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 2 اراک      بنام خدا            دبیرستان امام علی (ع) حکیم فردوسی
نمره  شماره کلاس :     نام دبیر:  آقای نام و نام خانوادگی
   زمان لازم  :  90    دقیقه تاریخ امتحان: 4/3/1385 نام امتحان :  فیزیک1 نام پدر:
               
                   
دانش آموز عزیز تعداد  13سئوال در 2 صفحه است که ترجیهاً با خودکار آبی بدون خدشه در همین برگه پاسخ دهید.
 بارم سئوال
5/2      1    2           1   1   1   2   5/2     2   5/1    5/01   2  1- موارد زیر را تعریف کنیدانرژی جنبشی:..........................گرمای ویژه:......................... قانون اهم:.......................... توان الکتریکی مصرفی :....................گرما ................... 2 – گلوله ای به جرم 500گرم با سرعت 20متر بر ثانیه بطرف بالا پرتاب می شود. انرژی جنبشی آن چقدر است؟تا چه ارتفاعی بالا میرود؟  3 – موارد زیر را فقط  رسم کنید
الف )تصویر در آینه محدب :      ب) سایه چشمه گسترده نور :
  پ  ) تصویر جسمی که خارج مرکزC آینه کاو (مقعر) باشد:     ت) تصویر جسمی که روی F 2 عدسی همگرا باشد
3-  دمای  kg  5/3 آلومینیوم را از 80 درجه سلسیوس به 25 درجه سلسیوس  رسانده ایم اگر گرمای ویژه آلومینیوم c ْj/kg  900  باشد چقدر از انرژی درو نی خود را از دست داده است؟   4 - از یک مقاومت 200  جریان 2/0 آمپری را عبور می دهیم . الف ) در مدت S30  چقدر بار از آن عبور می کند؟  ب) اختلاف پتانسیل دو سر آن چقدر است؟  5 - ویژگیهای تصویر در آینه تخت را بنویسید و چگونگی ایجاد تصویر آن را با رسم نشان دهید.     7- آزمایشی را طرح کنید که توسط آن بتوان کانون آینه مقعر را پیدا کرد(شرح،نام وسایل ،شکل)   8 -  یک آینه محدب به شعاع cm 50داریم .جسمی به طول cm 10 را در فاصله cm 75از آن قرار داده ایم, محل وطول تصویر را بدست آورید     9 - زاویه حد و بازتاب کلی را تعریف کرده  و شکل آنها را رسم کنید.   10 - هر چه عدسی ضخیم تر باشد ............ آن بیشتر است و فاصله کانونی  ...................  دارد.    هر گاه نور با زاویه تابش کمتر ازحد بتابد از محیط شفاف  ..............  میشود    نور موازی محور اصلی در آینه محدب طوری بازتاب می کند که .......... آن از ............ بگذرد            .................. نقطه ای بین دو سطح عدسی است که نور بدون انحراف از آن می گذرد.11 – قوانین شکست نور را بنویسید. 12- اگر ضریب شکست محیط شفافی 7/1 =n  باشد.سرعت نور در آن محیط را بدست آورید.سرعت نور در هوا km/s  300000 c= است.   اگر ضخامت آن cm 34 باشد.ضخامت آن چقدر بنظر می رسد؟     13- یک عدسی مقعر ( واگرا ) به توان 20 -   دیوپتر موجود است.اگر جسمی در فاصله cm 15  آن قرار دهیم،محل تصویر وبزرگنمائیخطی آن را بدست آورید.           موفق باشید ، محمود رمضانی                                             
  

 

دسته ها :
جمعه دهم 8 1387
      نام ونام خانوادگی:احسان مرادی   شماره کلاس:107  شماره گروه:30تاریخ انجام آزمایش:24          1383\9\ نام دبیرستان:علوی ·      نام آزمایش:     نقطه جوش دماسنج ونقطه انجماد·      هدف ازانجام آزمایش:   بدست آوردن نقطه 100 درجه دماسنج ابتدا ما یک بشر دو دهانه ای برداشتیم و درون آن آب خالص یعنی آب مقطر ریختیم و بعد یک دماسنج به داخل بشر گذاشتیم وبعد یک چوب پنبه درون دهانه بشر گذاشتیم تا بخار از آن خارج نشود.  بعد بشر را روی سه پایه قرار دادیم ودر زیر سه پایه یک چراغ الکلی گذاشتیم تا آب راحرارت دهیم . برای حرارت دادن آب یک چراغ الکلی کم بودبه همین منظور چراغ دیگری را نیز زیر بشر قرار دادیم وبعد از مدتی مشاهده کردیم که جیوه دماسنج بر روی عدد 99 درجه سانتیگراد قرار گرفته بود .  1درجه سانتیگراد بدلیل فشار هوا بود که آن فشار هوا کم بود...·      نتیجه گیری: برای بدست آوردن نقطه جوش دماسنج آن را در بخار آب داغ می گذاریم....وسایل مورد نیاز: چراغ الکلی-سه پایه-دماسنج جیوه ای-بشر دو دهانه ای-- چوب پنبه  شکل آزمایش:   1.دماسنج  2.آب مقطر 3.سه پایه  4.بشر دو دهانه ای5.چراغ الکلی            نام ونام خانوادگی:احسان مرادی   شماره کلاس:107  شماره گروه:30تاریخ انجام آزمایش:24          1383\9\ نام دبیرستان:علوی·      نام آزمایش:     نقطه جوش دماسنج ونقطه انجماد·      هدف ازانجام آزمایش:   بدست آوردن نقطه 0 درجه دماسنج ما ابتدا داخل ارلن پودر یخ خورد شده ریختیم وهمراه با آن مقداری نمک هم داخل پودریخ ریختیم ویک دماسنج جیوه ای راداخل یک لوله شیشهای آزمایشگاهی که در داخل آن لوله"آب مقطر بود گذاشتیم ودماسنج راباآن لوله آزمایشگاهی به داخل یخ خوردشده قرار دادیم وبعد ازمدت طولانی لوله آزمایشگاهی را از داخل برفکها بیرون آوردیم ومشاهده کردیم که آب مقطر داخل لوله آزمایشگاهی یخ زده ودماسنج برروی عدد 0 قرار گرفته بود....  نتیجه گیری:برای بدست آوردن نقطه انجماد دماسنج آن رادریخ میگذاریم...وسایل مورد نیاز:ارلن_نمک_یخ خوردشده_آب مقطر_لوله آزمایشگاهی_دماسنج...... شکل آزمایش: 1.دما سنج 2.لوله آزمایشگاهی 3.یخ ونمک 4.ارلن 5.آب مقطر            
دسته ها :
جمعه دهم 8 1387
X