با رفتن به سايت زير  تمامي  كتاب هاي در سي از جمله كتابهاي فني حر فهاي و كار دانش و حتي ابتدايي را مي توان ذخيره كرد  البته  بايد  راهنماي اجراي آن را خوند

http://www.chap.sch.ir/Maghtalist.Asp

X