انتشارگزارش هیئت مستقل نظارت بر حسابرسان (IRBA) در مورد چهار شرکت بزرگ حسابرسی جهان

انتشارگزارش هیئت مستقل نظارت بر حسابرسان (IRBA) در مورد چهار شرکت بزرگ حسابرسی جهان

 

هیئت مستقل نظارت بر حسابرسان در فوریه 2006 گزارشی در مورد ارزیابی چهار شرکت بزرگ حسابرسی دیلویت اند تاچ(Deloitte &Touche)،  ارنست اند یانگErnst) &Young)، کی. پی. ام. جی(KPMG) و پرایس واترهاوس کوپرز(Pricewaterhouse coopers) در کشور افریقای جنوبی، منتشر کرد. خلاصه اهم نتایج به دست آمده از این تحقیق به شرح زیر است:

·   براساس گزارش مزبور، ضعف سیستماتیک با اهمیتی در سیستم کنترل کیفیت این چهار شرکت وجود ندارد و با بکارگیری صحیح آن می‌توان نسبت به رعایت استانداردهای حرفه‌ای و الزامات قانونی توسط شرکتها و کارکنان آنها و همچنین اظهار نظر صحیح حسابرس اطمینان حاصل کرد.

·   موسسات فوق دارای اولویتهای راهبردی با هدف تاکید بر کیفیت حسابرسی هستند.

·   این موسسات به منظور حصول اطمینان از استقلال حسابرس سالیانه اقدام به اخذ تاییدیه از شرکا و کارکنان خود می‌کنند.

·   مدیران ارشد این موسسات توجه زیادی به ابعاد مختلف پذیرش و ادامه کار با صاحبکار خود نشان می‌دهند.

·   ارزیابی عملکرد در این شرکتها به صورت مستمر و به موقع انجام نشده و اقدامات لازم جهت بهبود امر فوق صورت نگرفته‌است.

·   در برخی از این شرکتها به دلیل فشار کاری، کارکنان مجبور به لغو برنامه آموزشی و انجام کار در ایام تعطیل می‌شوند.

·   با توجه به این امر که در پاره‌ای از موارد بررسیهای کنترل کیفی کار باید پیش از امضای گزارش حسابرسی انجام شود، بعضا مدارک و کاربرگهایی که دال بر انجام بررسیهای کنترل کیفی باشد، مشاهده نشده‌است.

·  بررسی انجام شده نشانگر این مطلب است که در بعضی از بخشها شواهد حسابرسی مناسبی فراهم نیامده‌است از جمله بخشهای مربوط به بررسی رعایت آیین رفتار حرفه‌ای، کنترلهای مربوط به تقلب از قبیل کنترل ثبتهای دفاتر روزنامه، بررسی چگونگی طراحی و بکارگیری کنترلهای داخلی، کنترلهای مربوط به تداوم فعالیت، کنترلهای مربوط به رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه، بررسی مواردمربوط به عدم ثبت اصلاحات پیشنهادی حسابرس، بررسیهای تحلیلی، مالیاتهای انتقالی به دوره‌های آتی، استفاده از کار کارشناس، بررسی ذخایر، بررسی کاهش ارزش و بررسی ارزش دفتری.

 

منبع : audit.org.ir

 


دسته ها :
پنج شنبه هفتم 4 1386
X