پرسش وپاسخهای مالیاتی - تکلیفی

پرسش وپاسخهای مالیاتی - تکلیفی

سوال شماره 1

آیا مبالغ پرداختی بابت حق الوکاله مشمول ماده 104 است یا ماده 103؟

ج- مشمول ماده 103 و برحسب مورد تبصره 2 ماده مزبور می باشد.

 

سوال شماره 2

آیا صندوق بازنشستگی صدا و سیما مشمول ماده 104 می‌باشد یا خیر؟

ج –بله مشمول ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.

 

سوال شماره 3

منظور ازکلمه "هرگونه حق الزحمه " در ماده 104 چیست و چرا حق الزحمه ها جداگانه نیز درج شده است؟

ج – با توجه به تبصره 5 ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم فقط امور مصرح در ماده 104 اعم از این که تحت عنوان حق الزحمه یا کارمزد پرداخت گردد مشمول کسر 5% مالیات خواهد بود.

 

سوال شماره 4

کسر مالیات تکلیفی ماده 104 درموارد زیر چگونه است:‌

1-شرکتهای دولتی و خصوصی

2-پیمانکاران دست اول ودوم

3- آیا کسرمالیات در هرپرداخت انجام میشود و بهای مواد و تجهیزات نیز مشمول مالیات علی الحساب میگردد؟

ج:

- در خصوص بندهای 1 و 2 پرداخت کننده موارد موضوع ماده 104 مکلف به کسر 5% می باشند.

- در مورد بند 3 ،‌کسر مالیات در هر پرداخت اعم از این که بهای مواد و تجهیزات جداگانه معین شده یا نشده باشد کل مبلغ قرارداد مشمول کسر 5% خواهد بود. ضمناً با توجه به مقررات تبصره 2 ماده 107 خرید تجهیزات و رعایت مقررات تبصره مزبور از مالیات معاف می باشد.

 

سوال شماره 5

آیا عقد قراردادهای ساخت قطعات مشمول مالیات 104 می باشد یا خیر در صورت مثبت بودن پاسخ مگر ساخت قطعه یک نوع تولید نیست چرا مشمول مالیات علی الحساب می‌باشد؟‌

ج- با توجه به تبصره 5 ماده 104 و بخشنامه شماره 10000/5883 مورخ 27/10/82 قراردادهای ساخت مذکور در بخشنامه مزبور از جمله ساخت قطعات مشمول کسر 5% می باشد.

 

سوال شماره 6

آیا مشمولین ماده 104 در صورت عدم ارسال لیست مشمول جریمه 2% می‌باشند یاخیر ؟ مجوز قانونی آن چیست؟

ج – در خصوص عدم ارسال قرارداد، مشمول جریمه به میزان 1% مبلغ کل قرارداد (‌ماده 197)‌ و در خصوص عدم پرداخت مالیات مشمول جریمه ای به میزان 20% مالیات پرداخت نشده می باشد. (‌ماده 199)

 

سوال شماره 7

در مواردی که مبلغ قراردادهای ماده 104 نقد پرداخت نمی شود مالیات چه زمان کسر می‌گردد؟

ج – هر پرداختی مشمول کسر 5% مالیات است.

 

سوال شماره 8

آیا پرداختهایی را که در ماده 104 به صراحت ذکر نشده باید مشمول ماده 104 دانست یا خیر؟

ج- طبق ماده 104 شمول کسر 5% مالیات به موارد تصریح شده در ماده 104 و موارد اضافه شده به موجب تبصره 5 ماده مزبور است.

 


دسته ها :
دوشنبه چهارم 4 1386
X