آئین نامه انضباطی موضوع ماده 40 اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران

آئین نامه انضباطی موضوع ماده 40 اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران

 

آئین نامه انضباطی موضوع ماده 40 اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران

مصوب 2/6/1383 وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری

 

 آیین نامه انضباطی جامعه حسابداران رسمی ایران که از این پس جامعه حسابداران نامیده می‌شود ، در اجرای مفاد ماده 40 اساسنامه و به منظور ارتقای کیفی رفتار حرفه ای حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران تهیه شده است.

ماده 1

حسابداران رسمی و موسـسات حسابرسی عضو جامعـه حسابداران باید ” آئین رفتار حرفه‌ای “ و مقررات عمومی جامعه حسابداران را رعایت کنند . عدم رعایت مفاد آئین رفتار حرفـه ای و مقررات مزبور تخلف محسوب می شود. در مورد مؤسسات حسابرسی ، به ویژه رعایت مفاد آیین نامه مؤسسات حسابرسی موضوع ماده ( 27 ) اساسنامه ضرورت دارد .

 

ماده 2

حسابداران رسمی پس از احراز شرایط مندرج در ماده (3) آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مصوب 22/5/1374 هیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن ، به عضویت جامعه حسابداران در می‌آیند . در صورت اسقاط یا مشخص شدن فقدان یک یا چند شرط از شرایط مزبور ، مراتب جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی ارجاع شده و در صورت تشخیص عمل متقابلانه و اقدام خلاف واقع توسط عضو جهت کسب مجوز صلاحیت حرفه‌ای مورد از سوی هیأت مذکور  به هیأت‌های انتظامی مربوط ارجاع خواهد شد .

 

ماده 3

رسیدگی به تخلف اعضا ، به استثنای اعضای شورای عالی جامعه حسابداران ،  با هیأتهای انتظامی بدوی و تجدید نظر در آرای صادره از سوی هیأتهای انتظامی بدوی با هیأت عالی انتظامی است. طبق مفاد ماده (6) اساسنامه جامعه حسابداران ، رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای شورای عالی تنها در صلاحیت هیأت عالی انتظامی است . موارد تخلف پس از بررسی اولیه در کارگروههای حرفه‌ای و تخصصی جامعه حسابداران از سوی دبیر کل به هیأتهای انتظامی مربوط ارجاع می شود.

تبصره1ـ ترکیب هیأتهای انتظامی و مراحل رسیدگی مطابق مقررات فصل پنجم اساسنامه جامعه حسابداران مواد ( 31 ) تا (40 ) است .

تبصره2ـ گزارشها و شکایاتی که مستقیم به هیأتهای انتظامی می‌رسد جهت بررسی اولیه در کارگروههای حرفه‌ای و تخصصی به دبیرکل ارجاع می‌شود.

 

ماده 4

نتایج رسیدگی هیأتهای انتظامی باید به طور روشن دال بر محکومیت یا برائت باشد. آرای صادره همچنین باید در برگیرنده خلاصه مراحل رسیدگی و مستند به مقررات و ضوابط آئین رفتار حرفه ای و مقررات عمومی جامعه حسابداران  باشد.

 

ماده 5

کلیه مذاکرات , تحقیقات , بررسیها و صورتجلسات تنظیمی محرمانه است . آرای صادره توسط هیأتهای انتظامی نیز به صورت محرمانه جهت ابلاغ به عضو یا اعضای ذیربط به دبیر کل جامعه حسابداران ارسال خواهد شد. دبیرکل موظف است آرای صادره  را ظرف مدت یک هفته به عضو مربوط ابلاغ کند. متهم و دبیرکل می‌توانند با رعایت مفاد بندهای (1) تا (6) ماده (35) اساسنامه جامعه حسابداران ، نسبت به آرای صادره ، به صورت کتبی درخواست تجدید نظر نمایند . رأی نهایی توسط دبیرکل و به صورت کتبی ، ظرف مدت یک هفته به عضو یا اعضای مربوط و مراجع ذی‌ربط ابلاغ خواهد شد .

 

ماده 6

در صورتی که متخلف برای اولین بار مرتکب تخلف شده باشد ، تنبیه مقرر طبق نظر هیأت مربوط می‌تواند با یک درجه تخفیف اعمال شود . منظور از تنبیه مقرر ، مواردی اسـت که در منـدرجات ماده (10)زیر با هاشور مشخص شده است . تنبیه مقرر به صورت یک تنبیه مشخص یا یک تنبیه از چند تنبیه مشخص (محدوده تنبیه) معین شده است و موارد تخفیف ، تنبیه رده پایین‌تر از موارد مشخص شده را شامل خواهد شد .

تبصره ـ در مواردی که  متخلف پس از محکومیت مرتکب تخلفاتی دیگر ، اعم از تکرار تخلف قبلی یا ارتکاب تخلف جدید شود ، تنبیه جدید ،  مندرج در آرای صادره باید از تنبیه تعیین شده قبلی شدیدتر (در محدوده تنبیهات مشخص شده ) باشد . 

 

ماده 7

هرگونه تخلف در انتخابات ، ابتدا توسط هیأت عالی نظارت جامعه حسابداران ، که ناظر بر انتخابات است ، بررسی و در صورت احتمال تأثیر بر  انتخابات ،  نتایج بررسی می‌شود و سپس جهت رسیدگی‌ انضباطی به هیأت انتظامی مربوط ارجاع خواهد شد .

 

ماده 8

چنانچه گزارشها و شکایات دریافتی حاکی از تخلفاتی باشد که در این آیین نامه صراحتاً به آن اشاره نشده است ، مرجع رسیدگی کننده تنها پس از انطباق تخلف انجام شده با مفاد آیین رفتار حرفه‌ای یا مقررات عمومی جامعه حسابداران ، تنبیه مناسب را در محدوده تنبیهات مقرر در ماده (10) تعیین و انشای رأی خواهد کرد . این موضوع شامل مقررات لازم‌الرعایه جدید نیز خواهد بود .

 

ماده 9

نحوه رسیدگی هیأت ها به تخلفات موضوع این آیین نامه به پیشنهاد شورای عالی جامعه حسابداران به تصویب مشترک وزیرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری خواهد رسید .

 

ماده 10

موارد تطبیق تخلفات حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو با تنبیه های مقرر در ماده (35) اساسنامه جامعه حسابداران ، شامل 60 بند ، دربرگیرنده دو بخش الف) موارد مرتبط با آیین رفتار حرفه‌ای و ب) سایر موارد  به شرح زیر  است :

 

.......................................................

 

ماده 11

این آیین‌نامه در جلسه مورخ 3/4/1383 شورای عالی تأیید و در تاریخ 2/6/1383 توسط وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تصویب شده و از تاریخ اخیر لازم‌الاجراست .

 

منبع: جامعه حسابداران رسمی ایران

 


دسته ها :
پنج شنبه اول 6 1386
X