آیین نامه نظارت حرفه‌ای

آیین نامه نظارت حرفه‌ای

 

آیین نامه نظارت حرفه‌ای

مصوب 12/5/1383 وزیر امور اقتصادی و دارایی

 

آیین نامه نظارت حرفه‌ای جامعه حسابداران رسمی ایران ( از این پس جامعه حسابداران)، در اجرای مفاد فصل چهارم اساسنامه جامعه حسابداران و به منظور نظارت بر فعالیت حرفه‌ای مؤسسات حسابرسی و حسابداران رسمی شاغل تهیه شده است .

 

ماده1

هدف از نظارت حرفه‌ای ، حصول اطمینان از موارد زیر است :

الف ـ افزایش کیفیت خدمات حرفه‌ای اعضا و گزارش‌های صادره توسط آنان

ب ـ هماهنگی در روشهای انجام امور حسابرسی و بازرسی قانونی

ج ـ پیشگیری از رفتار ناسازگار با شئون حرفه‌ای مندرج در ”آیین رفتار حرفه‌ای‌“ مصوب

د ـ رعایت استانداردهای حسابرسی ، قوانین و مقررات ، مفاد اساسنامه جامعه حسابداران و آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مربوط

 

ماده2

کلیه مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران ، شرکای مؤسسات حسابرسی ، حسابداران رسمی شاغل انفرادی و حسابداران رسمی شاغل تحت استخدام سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی عضو از طریق ” آیین نامه کارگروه کنترل کیفیت“ مشمول نظارت مستمر جامعه‌اند  .

 


ماده3

دستیابی به اهداف مذکور در ماده یک ، با توجه به مراتب زیر میسر می‌گردد:

الف ـ با توجه به اینکه کیفیت مناسب محصول خدمات حسابرسی ، مستلزم وجود فرآیند مناسب در ارائه خدمات مذکور است ، حصول اطمینان از قابل قبول بودن فرآیند انجام خدمات حسابرسی ، از طریق کنترل کیفیت در سطح مؤسسه حسابرسی انجام می‌شود .

ب ـ با توجه به اینکه حسابرسی فرآیند گردآوری و ارزیابی شواهد پشتوانه اطلاعات و ادعاهای صاحبکاران است ، حصول اطمینان از گردآوری شواهد کافی و مناسـب و ارزیابی آنها ، از طریق کنترل کیفیت در سطح کار حسابرسی انجام می‌شود .

ج ـ با توجه به اینکه قابل قبول نبودن کیفیت خدمات حسابرسی موجب وارد آمدن زیان به استفاده‌کنندگان از خدمات مذکور می‌شود ، استفاده‌کنندگان ممکن است نسبت به چگونگی انجام خدمات حسابرسی در برخی از موارد اظهار تردید کنند و این موضوع را به جامعه حسابداران منتقل نمایند . از آنجا که بررسی و قضاوت در مورد کیفیت خدمات حسابرسی انجام شده مستلزم دانش و تسلط کافی بر الزامات حرفه‌ای است ، رسیدگی به ادعاهای طرح شده ، توسط کارگروه کنترل کیفیت انجام می‌شود تا از دخالت و قضاوت افرادی که نسبت به الزامات حرفه‌ای آشنایی کافی ندارند ، جلوگیری شود .

 

ماده4

کنترل کیفیت در سطح مؤسـسات حسابرسی ، هر سال حداقل یکبار از طریق مراجعه حضوری ، بررسی وضعیت مؤسسه حسابرسی و تکمیل پرسش‌نامه ” کنترل کیفیت مؤسسه حسابرسی “ مصوب شورای عالی انجام می‌شود . در بررسی وضعیت مؤسسات به جهات زیر توجه ویژه خواهد شد :

·          تشکیلات و سازماندهی مؤسسات

·          ترکیب کارها و تناسب آن با ترکیب کارکنان

·          ملاحظات استقلال

·          ضوابط استخدام ، آموزش و ارتقای کارکنان

·          وجود دستورالعملها و روشهای مناسب رسیدگی

 

ماده5

کنترل کیفیت در سطح کار حسابرسی اعضا ، شامل مؤسسات حسابرسی ، حسابداران رسمی شاغل انفرادی و حسابداران رسمی شاغل تحت استخدام سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی عضو ، به صورت انتخابی توسط کارگروه انجام می‌شود که در آن، ضمن بررسی پرونده‌های یک کار حسابرسی ، پرسش‌نامه کنترل کیفیت کار حسابرسی برای آن تکمیل می‌شود . کنترل کیفیت کار حسابرسی اعضا به گونه‌ای خواهد بود که هر 3 سال حداقل یک کار حسابرسی ( که گزارش آن صادر شده است ) از هر عضو  بررسی شود .

 

ماده6

شکایتهای مطروحه از طرف مراجع ذی‌صلاح و اشخاص ذی‌نفع در خصوص گزارشهای حسابرسی ، به تشخیص دبیرکل ، جهت بررسی موردی به کارگروه کنترل کیفیت ارجاع می‌شود . اطلاعات و رسیدگی‌های موضوع این ماده محرمانه است .

 

ماده7

کارگروه کنترل کیفیت ، برنامه کنترل کیفیت سالانه موضوع مواد (4) و (5) را در ابتدای هر سال تهیه و جهت تصویب به هیأت مدیره ارائه می‌نماید .

 

ماده8

کارگروه کنترل کیفیت جهت انجام وظایف خود حسب مورد از همکاری حسابداران رسمی  استفاده می‌کند .

تبصره 1ـ کنترل کیفیت در سطح مؤسسات حسابرسی و هر کار حسابرسی توسط حداقل دو نفر حسابدار رسمی ، در محل مؤسسه یا محل کار حسابدار رسمی شاغل انجام شود .

تبصره 2ـ همکاران کارگروه کنترل کیفیت تنها از میان افرادی انتخاب می‌شوند که :

1)      در بررسیهای کنترل کیفیت ، امتیازهای مناسبی کسب کرده باشند .

2)      در رعایت ضوابط حرفه‌ای ، سوابق نامناسب نداشته باشند .

 

ماده 9

پرسش‌نامه‌های تکمیل شده توسط همکاران کارگروه کنترل کیفیت (موضوع مواد 4 و 5) جهت بررسی و اظهارنظر نهایی به کارگروه کنترل کیفیت ارائه می‌شود . پرسش‌نامه‌های پیش‌گفته محرمانه است ، قبل از طرح و بررسی در کارگروه معتبر نیست و در هیچ مرجعی قابل استناد نمی‌باشد .

 

ماده10

ممانعت از انجام وظایف نمایندگان کارگروه کنترل کیفیت و عدم همکاری با آنان جهت بررسی وضعیت مؤسسه و یا عدم تحویل پرونده‌های حسابرسی انتخابی در زمان تعیین شده ، تخلف از مقررات جامعه حسابداران محسوب می‌شود .

 

ماده11

نتایج حاصل از بررسی نهایی در کارگروه به اشکال زیر مورد استفاده قرار می گیرد :

الف ـ ثبت نتایج در بانک اطلاعاتی جامعه حسابداران 

ب ـ رده‌بندی مؤسسات حسابرسی

ج ـ اعلام به مؤسسه حسابرسی یا حسابدار رسمی شاغل انفرادی جهت رفع اشکالات و تعیین تاریخ مراجعه بعدی همکاران کارگروه ، جهت حصول اطمینان از رفع اشکالات.

د ـ ارائه گزارش عدم رعایت استانداردهای حسابرسی ، آیین رفتار حرفه‌ای و مقررات عمومی جامعه حسابداران به دبیرکل جهت اقدامات لازم .

هـ ـ ارائه رهنمودهای لازم جهت رفع اشکالاتی که بر اساس نتایج بدست آمده دارای بیشترین فراوانی است.

 

ماده12

این آیین نامه در (12) ماده و 2 تبصره در تاریخ 17/4/1383 به تأیید شورای عالی جامعه حسابداران و در تاریخ 12/5/1383 به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده و از تاریخ اخیر لازم‌الاجراست . هرگونه تغییرات بعدی در این آیین نامه ،‌ منوط به پیشنهاد شورای عالی و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی است .

 

منبع: جامعه حسابداران رسمی ایران

 


دسته ها :
پنج شنبه اول 6 1386
X