اساسنامه نمونه مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

اساسنامه نمونه مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

 

اساسنامه نمونه مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

مصوب 30/8/1380 و اصلاحیه 24/10/1382

شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران

 

اساسنامه مؤسسه ------------ (حسابداران رسمی )*

 

فصل اول ـ نام ، نوع ، مدت ، مرکز، تابعیت ، موضوع

ماده1

نام مؤسسه: مؤسسه حسابرسی ------------ (حسابداران رسمی).

 

ماده2

نوع مؤسسه: مؤسسه غیر تجاری انتفاعی.

 

ماده3

مدت: مؤسسه از تاریخ تأسیس برای مدت نامحدود تشکیل می شود.

 

ماده4

مرکز اصلی مؤسسه: مرکز اصلی مؤسسه --------- (نام شهر) -------- است. تغییر مرکز اصلی، تأسیس شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور با تصویب مجمع شرکا امکان پذیر است، اما تعیین و تغییر نشانی در اختیار هیأت مدیره می‌باشد.

 

ماده5

تابعیت مؤسسه: مؤسسه دارای تابعیت ایرانی است.

 

ماده6

موضوع مؤسسه: موضوع مؤسسه محدود به ارائه خدمات زیر است :

1-6- خدمات حسابرسی شامل انواع حسابرسی

2-6- بازرسی قانونی

3-6- مشاوره مدیریت مالی

4-6- طراحی و پیاده سازی سیستم مالی

5-6- خدمات مالی و حسابداری و مالیاتی

6-6- نظارت بر امور تصفیه

7-6- خدماتی که توسط دادگاهها و مراجع قضایی در چارچوب موارد بالا ارجاع و توسط حسابدار رسمی پذیرفته می شود.

8-6- سایر مواردی که توسط شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اعلام و تأیید می شود.

 

فصل دوم ـ سرمایه، شرکا، ورود و خروج شریک، تعهدات شرکا

ماده7

سرمایه مؤسسه : سرمایه مؤسسه --------- ریال است که تماماً توسط شرکا پرداخت شده است.

 

ماده8

شرکا و سهم الشرکه آنها: شرکا و سهم الشرکه آنها به شرح زیر است:

 

نـام

 

مبلغ سهم الشرکه ریال

 

اقـامتـگاه

 

 

ماده 9

شرایط و تعداد شرکا: شرکای مؤسسه باید حسابدار رسمی شاغل ، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران باشند و تعداد آنان در هر زمان حداقل سه نفر باشد.

 

تبصره1 ـ در هر زمان که تعداد شرکا از حداقل مقرر در فوق کمتر شود یا شرایط هر یک از شرکا از وضعیت حسابدار رسمی شاغل تغییر یابد، انطباق وضعیت مؤسسه با مقررات این ماده باید حداکثر ظرف مدت 6 ماه صورت گیرد.

 

تبصره2 ـ هیچ یک از شرکای مؤسسه حق ندارد مادام که شریک مؤسسه است، مؤسسه یا دفتر دیگری برای انجام خدمات مشابه داشته باشد و یا کارهای موضوع مؤسسه را خارج از مؤسسه بپذیرد یا در مؤسسه حسابرسی دیگری شریک شود.

 

تبصره3 ـ شرکای مؤسسه با توجه به مقررات مربوط به حسابداران رسمی شاغل، حق اشتغال به هیچ شغلی اعم از موظف یا غیر موظف را ندارند، مگر تدﺭیس در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و عضویت در ارکان و تشکیلات جامعه حسابداران رسمی ایران به صورت پاره وقت.

 

ماده10

هیچ یک از شرکا نمی تواند تمام یا قسمتی از سهم الشرکه خود و حقوق ناشی از آن را مقید سازد ، یا به وثیقه بگذارد یا به غیر واگذار کند، مگر با تصویب مجمع شرکا. سهم الشرکه در هر صورت تنها به سایر حسابداران رسمی شاغل عضو جامعه حسابداران رسمی ایران قابل انتقال است.

 

ماده11

اگر عضویت هر یک از شرکا در جامعه حسابداران رسمی ایران به هر دلیل لغو یا بیش از یکسال به حالت تعلیق درآید و یا وضعیت آن از شاغل به غیر شاغل تغییر یابد، خروج وی از مؤسسه الزامی است. ضمناً چنانچه ادامه همکاری هر یک از شرکا با رأی اکثریت عددی شرکا که حداقل دو سوم * سرمایه مؤسسه را دارا باشند با توجه به موارد پیش بینی شده در این اساسنامه به مصلحت نباشد، شریک مزبور ملزم به خروج از مؤسسه است. کلیه شرکای مؤسسه با قبول این اساسنامه ضمن عقد خارج لازم، متعهد به اجرای این ماده اند و هیچ شریکی که مشمول مقررات این ماده باشد حتی به دلیل اختلافات مالی با مؤسسه نمی تواند از خروج از مؤسسه خودداری کند.

 

ماده 12

در صورت خروج قهری یا اختیاری هر یک از شرکا، سایر شرکا باید نسبت به پرداخت کلیه حقوق و مطالبات مربوط به وی یا به افراد ذینفع اقدام کنند. تعیین تکلیف سهم‌الشرکه که شریک مزبور با تصویب مجمع شرکا از طریق کاهش سرمایه یا انتقال سهم‌الشرکه به سایر شرکا یا شریک جدید صورت خواهد گرفت.

 

ماده13

حقوق مربوط به شریک خارج شده به نسبت سهم الشرکه از خالص ارزش روز داراییها شامل کارهای در جریان با توجه به درصد پیشرفت کار به اضافه مبلغی بابت سهم سرقفلی مؤسسه (در صورت وجود) با توافق طرفین ذینفع قابل محاسبه و پرداخت است. پرداخت حقوق فوق به اضافه سایر مطالبات و کسر بدهیهای شریک خارج شده حداکثر ظرف ---- ماه انجام می گیرد.

 

ماده14

مجمع شرکا باید حداکثر ظرف ---- ماه از تاریخ اعلام کتبی قصد کناره گیری هر یک از شرکا، نسبت به آن تصمیم گیری کند. در صورت تحقق کناره گیری ، شریک مستعفی موظف است نسبت به انجام تعهدات مربوط به خود تا هر زمان که لازم باشد اقدام کند.

 

ماده15

اختلاف بین شرکا در هر زمان از طریق مراجعه به داور مرضی الطرفین حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق شرکا برای تعیین داور مرضی الطرفین، موضوع اختلاف از طریق ارجاع به هیأت داوری تعیین شده از طرف شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران حل و فصل خواهد شد. شرکای مؤسسه با قبول شرایط این ماده مکلفند از رأی صادره تبعیت کنند.

 

ماده 16

ورود شریک جدید با موافقت اکثریت عددی شرکا که حداقل سه چهارم سرمایه مؤسسه را داشته باشند صورت خواهد گرفت.

 

ماده17

گزارشهایی که در مورد انجام خدمات حرفه اﻱ به صاحبکار ارائه می شود باید توسط ----- نفر از شرکا که مسئولیت انجام کار را به عهده داشته است (اند) امضا شود و ممهور به مهر مؤسسه انتشار یابد.

 

ماده18

مسئولیت جبران هرگونه خسارتی که از ارائه خدمات تخصصی و حرفه‌ای به اشخاص ثالث وارد می شود بر عهده شریک (شرکای) مسئول کار خواهد بود. این موضوع تنها از نظر روابط بین شرکا نافذ است، اما از نظر اشخاص ثالث کلیه شرکای مؤسسه متضامناً مسئول جبران خسارت هستند.

 

فصل سوم ـ ارکان مؤسسه، وظایف و اختیارات، نحوه دعوت، تشکیل و اتخاذ تصمیم

ماده19

ارکان مؤسسه عبارت است از:

1- مجمع شرکا

2- هیأت مدیره

 

ماده20

مجمع شرکا لااقل یکبار در سال، ظرف مدت چهار ماه بعد از پایان سال مالی مؤسسه تشکیل خواهد شد. وظایف و اختیارات مجمع شرکا به شرح زیر است:

1- انتخاب و یا عزل اعضای هیأت مدیره.

2- تصویب صورتهای مالی مؤسسه و اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سـود و اندوخته ها.

3- تعیین روزنامه کثیرالانتشار مؤسسه.

4- تعیین خط مشی مؤسسه.

5- تصویب بودجه سالانه.

6- تعیین حقوق و مزایا، پاداش و حق حضور اعضای هیأت مدیره.

7- اتخاذ تصمیم نسبت به ورود و خروج شرکا.

8- تصویب نقل و انتقال سهم الشرکه بین شرکا.

9- تغییر مرکز اصلی، تأسیس شعب و یا نمایندگی در داخل و خارج از کشور.

10- تغییر مواد اساسنامه.

11- انحلال مؤسسه.

 

تبصره ـ تغییر در مواد اساسنامه از نظر مطابقت با مقررات جامعه حسابداران رسمی ایران قبلاً باید به تأیید رئیس هیأت مدیره و دبیرکل جامعه مزبور رسیده باشد.

 

ماده21

نصاب لازم برای تشکیل جلسه مجمع شرکا و اتخاذ رأی، در مواردی که در سایر مواد این اساسنامه تعیین نشده ، به شرح زیر است:

1-21- نصاب لازم برای تشکیل جلسه، در موارد تصمیمگیری پیرامون بندهای 9،10 و 11 ماده 20 بالا اکثریت عددی شرکایی است که لااقل سه چهارم سرمایه را دارا باشند. تصمیمات مجمع با رأی موافق حداقل دوسوم اعضای حاضر که بیش از نصف سرمایه را دارا باشند معتبر خواهد بود .

2-21- نصاب لازم برای تشکیل سایر جلسات مجمع، برای بار اول، اکثریت عددی شرکا که لااقل دوسوم سرمایه را دارا باشند، برای بار دوم، هر تعداد از شرکا که بیش از نصف سرمایه را دارا باشند و برای بار سوم، هر تعداد از شرکا با هر میزان سرمایه است. تصمیمات مجمع همواره با رأی موافق حداقل نصف اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

 

ماده22

دعوت برای تشکیل مجمع شرکا از طریق پست سفارشی و روزنامه کثیر الانتشار صورت خواهد گرفت. در صورت حضور تمامی شرکا، رعایت تشریفات فوق الزامی نخواهد بود.

 

ماده23

دعوت برای تشکیل مجمع شرکا توسط رئیس هیأت مدیره و در غیاب یا استنکاف ایشان توسط حداقل یک سوم از شرکا یا دارندگان حداقل یک سوم سرمایه مؤسسه (اصالتاً و وکالتاً) به عمل خواهد آمد.

 

ماده24

فاصله تاریخ دعوت تا تاریخ تشکیل مجامع شرکای مؤسسه حداقل 10 روز و حداکثر 40 روز است.

 

ماده25

شرکا می توانند برای حضور و اتخاذ رأی در مجمع شرکا به شرکای دیگر مؤسسه کتباً وکالت بدهند.

 

ماده26

مؤسسه توسط هیأت مدیره ای مرکب از ---- نفر از شرکا مجمع شرکا برای مدت --سال انتخاب می شوند، اداره خواهد شد. تجدید انتخاب اعضای هیأت مدیره بلامانع است. هیأت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیأت مدیره، یک رئیس، یک نایب رئیس و یک مدیر عامل تعیین می کند. وظایف و اختیارات رئیس، نایب رئیس و مدیر عامل توسط هیأت مدیره تعیین می شود.

 

ماده27

هیأت مدیره برای اداره کلیه امور مؤسسه بجز مواردی که طبق این اساسنامه در صلاحیت مجمع شرکاست، دارای اختیارات کامل می‌باشد. اهم اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است:

1- اداره امور مؤسسه و تصویب و اجرای آئین نامه ها و دستور العملهای لازم.

2- افتتاح حساب و استفاده از آن به نام مؤسسه نزد بانکها یا مؤسسات اعتباری.

3- امضا و ظهرنویسی و پذیرش اوراق تجاری.

4- نمایندگی مؤسسه در برابر اشخاص ثالث.

5- دریافت مطالبات و پرداخت دیون مؤسسه.

6- انعقاد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن.

7- تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و مؤسسات و هر نوع استقراض.

8- ترهین اموال مؤسسه اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کراراً.

9- اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا فیصله به دعوی یا انصراف از آن.

10- تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با و یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کراراً.

11- تهیه و تنظیم صورتهای مالی و گزارش فعالیتهای مؤسسه.

12- تهیه و تنظیم بودجه سالانه.

13- اجرای تصمیمات مجمع شرکا

14- تصویب و اجرای برنامه های آموزشی و تحقیقاتی لازم.

 

تبصره ـ اعضای هیأت مدیره می توانند تمام یا قسمتی از اختیارات و نیز حق امضای خود را به مسئولیت خود به یکدیگر و یا به یک یا چند نفر از شرکا تفویض کنند. این تفویض اختیار باید کتبی باشد و به اطلاع سایر شرکا برسد.

 

فصل چهارم صاحبان امضای مجاز، سال مالی، حسابهای مؤسسه و تقسیم سود، انحلال، تصفیه و سایر موارد

ماده28

به استثنای گزارشهای موضوع مادة 17، کلیه اسناد و اوراق تعهد آور مؤسسه از قبیل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضای ------ نفر از اعضای هیأت مدیره و مهر مؤسسه معتبر است.

 

ماده29

سال مالی مؤسسه از روز ---- ماه هر سال آغاز و در روز ---- ماه ---- ( همان سال/ سال بعد ) به پایان می رسد، در سال اول تأسیس، آغاز سال مالی، تاریخ تشکیل مؤسسه است.

 

ماده30

تصویب صورتهای مالی توسط مجمع شرکا در حکم مفاصا حساب هیأت مدیره است.

 

ماده31

در صورت تصویب انحلال مؤسسه توسط مجمع شرکا، یک نفر از بین شرکا یا خارج از شرکا به سمت مدیر تصفیه انتخاب می شود و امور تصفیه را بر اساس مقرارت فصل سوم قانون تجارت انجام می دهد.

 

ماده32

موارد پیش بینی نشده در این اساسنامه تابع قانون تجارت و مقررات جامعه حسابداران رسمی ایران است.

 

ماده 33

این اساسنامه مشتمل بر چهار فصل، ---- ماده و ---- تـبصره در تاریـخ ------- به تصویب مجمع شرکا رسیده است.

 

* مواردی که در این اساسنامه با فونت سیاه (پررنگتر ) درج شده اجباری و بقیه آن اختیاری است .

* طبق اصلاحیه مورخ 24/10/1382 شورای عالی ” سه چهارم “ به دو سوم تغییر یافته است.

 

منبع : جامعه حسابداران رسمی ایران

 


دسته ها :
پنج شنبه اول 6 1386
X