آیین نامه سقف مجاز ارائه خدمات تخصصی و حرفه‌ای توسط اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران

آیین نامه سقف مجاز ارائه خدمات تخصصی و حرفه‌ای توسط اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران

 

آیین نامه سقف مجاز ارائه خدمات تخصصی و حرفه‌ای توسط اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران

مصوب 28/11/1382

وزیر امور اقتصادی و دارایی

 

ماده 1

حسابداران رسمی شاغل انفرادی و حسابداران رسمی شریک مؤسسات حسابرسی که از این پس در این آیین نامه ” شریک “ نامیده می شوند از نظر سقف مجاز ارائه خدمات به دو گروه تقسیم می شوند :

اول ـ اشخاصی که کمتر از پنج سال سابقه مدیریت حسابرسی دارند .

دوم ـ اشخاصی که بیش از پنج سال سابقه مدیریت حسابرسی دارند .

تبصره ـ تشخیص سابقه مدیریت حسابرسی بر اساس ضوابطی است که توسط شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران تعیین می شود .

ماده2

سقف مجاز ارائه خدمات حسابرسی توسط هر شریک در طول یک سال و حداکثر تعداد کارکنانی که می‌توانند تحت نظارت شریک قرار گیرند به شرح زیر است :

 

 

سقف مجاز ارائه خدمات

 

حداکثر کارکنان تحت نظارت

 

ساعت

 

نفر

گروه اول

700ر33

 

13

گروه دوم

700ر48

 

19

 

سوابق و مدارک تحصیلی لازم و همچنین ترکیب کارکنان تحت نظارت ، بموجب دستورالعمل اجرایی این آیین نامه است که به تصویب شورای عالی جامعه خواهد رسید .

ماده3

برای هر مدیر تمام وقت که حسابدار رسمی شاغل هم باشد سقف مجاز ارائه خدمـات معادل سی درصد شریک با مشخصات مشابه و حداکثر تا دو مدیر تمام وقت (معادل شصت درصد) به ازای هر شریک اضافه خواهد شد .

ماده4

سقف مجاز خدمات حرفه‌ای قابل ارائه توسط مؤسسات حسابرسی معادل جمع سقف های تعیین شده برای شرکای مؤسسه به اضافه بیست درصد مجموع فوق است و سقف قابل افزایش به واسطه در اختیار داشتن ” مدیر حسابدار رسمی “ نیز سپس به آن اضافه خواهد شد .

ماده5

خدمات مجاز حرفه‌ای غیر از حسابرسی با ضریب پنجاه درصد ساعات کار از سقف مجاز ارائه خدمات موضوع این آیین نامه کسر خواهد شد .

ماده6

برای انجام کار حسابرسی رعایت مقررات مربوط به نظارت حرفه‌ای انواع کارها ، ضوابط تشخیص رتبه ها و میزان مشارکت رتبه های مختلف در کارهای حسابرسی بر اساس دستورالعمل اجرایی این آیین نامه که توسط شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران تدوین می شود ، الزامی است .

ماده7

آیین نامه حاضر دراجرای مفاد ماده 62 اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران در هفت ماده توسط شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران پیشنهاد شده ، در تاریخ 28/11/1382 به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده و از تاریخ تصویب و ابلاغ ، لازم الاجراست .

 

منبع: جامعه حسابداران رسمی ایران

 


دسته ها :
پنج شنبه اول 6 1386
X