معرفی مجلات و ماهنامه ها و نشریات - 2

معرفی مجلات و ماهنامه ها و نشریات - 2

 

دو فصلنامه مدیریت اطلاعات بهداشت و درمان

دوفصلنامه مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

مدیر مسئول: دکتر محمدحسین یارمحمدیان

سردبیر: دکتر سیما عجمی

محل انتشار: اصفهان

دوره انتشار: دوفصلنامه

موضوع: مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

ISSN: 1847-1735

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

مدیر مسئول: دکتر محمدحسین یارمحمدیان

سردبیر: دکتر سیما عجمی

مدیر اجرایی: فریده موحدی

محل انتشار: اصفهان

تلفن: 7922026-6693100 (0311)

فاکس: 6684799 (0311)

نشانی: اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

شمارگان: 1000

دسترسی اختصاصی: http://www.magiran.com/jim

سایت اختصاصی: www.magiran.com/jim

نشانی الکترونیک: jim@magiran.com

 

ماهنامه مدیریت دانش سازمانی

دوماهنامه

صاحب امتیاز، مدیر مسئول، سردبیر: دکتر سعید جعفری مقدم

محل انتشار: تهران

دوره انتشار: دوماهنامه

ISSN: 3122-1735

صاحب امتیاز: دکتر سعید جعفری مقدم

مدیر مسئول: دکتر سعید جعفری مقدم

سردبیر: دکتر سعید جعفری مقدم

مدیر اجرایی: سهیلا قلی پور

محل انتشار: تهران

تلفن: 88554281 (021)

نشانی: تهران، خیابان خالد اسلامبولی، کوچه ششم، نبش کوچه یحیوی، پلاک 8

گستره توزیع: سراسری

سایت اختصاصی: www.modir-danesh.com

نشانی الکترونیک: info@modir-danesh.com

 

 

فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش

فصلنامه علوم انسانی

صاحب امتیاز: وزارت آموزش و پرورش

مدیر مسئول، سردبیر: دکتر عفت عباسی

محل انتشار: تهران

دوره انتشار: فصلنامه

موضوع: علوم انسانی

صاحب امتیاز: وزارت آموزش و پرورش

مدیر مسئول: دکتر عفت عباسی

سردبیر: دکتر عفت عباسی

محل انتشار: تهران

تلفن: 82282413 (021)

فاکس: 88805420 (021)

نشانی: تهران، میدان فردوسی، ابتدای سپهبد قرنی، نبش خیابان شهید فلاح پور، شماره 18، دفتر توسعه مدیریت، فناوری و تحول اداری، کدپستی 15999

صندوق پستی: 3739-15815

گستره توزیع: سراسری

نشانی الکترونیک: itsd@medu.ir

 

 

فصلنامه مدیریت در اسلام

فصلنامه فرهنگی, اجتماعی, اقتصادی

صاحب امتیاز، مدیر مسئول: سید صمصام الدین قوامی

سردبیر: سیدمیثم قوامی

محل انتشار: قم

این فصلنامه قبلا با نام "نخل شهداد" منتشر می شده است

دوره انتشار: فصلنامه

موضوع: فرهنگی, اجتماعی, اقتصادی

صاحب امتیاز: سید صمصام الدین قوامی

مدیر مسئول: سید صمصام الدین قوامی

سردبیر: سیدمیثم قوامی

مدیر اجرایی: محمدحسن دریاکناری

محل انتشار: قم

تلفن: 2933848 (0251)

فاکس: 2933848 (0251)

نشانی: قم، خیابان عطاران ، روبروی 30 متری مفتح ، دفتر فصلنامه مدیریت در اسلام

صندوق پستی: 1137-37165

دسترسی اختصاصی: http://www.magiran.com/nakhleshahdad

نشانی الکترونیک: nakhl_e_shahdad@yahoo.com

 

فصلنامه مدیریت پروژه

فصلنامه

صاحب امتیاز، مدیر مسئول: رضا ضیایی برفه

سردبیر: دکتر محمد ابراهیم محجوب

محل انتشار: تهران

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: رضا ضیایی برفه

مدیر مسئول: رضا ضیایی برفه

سردبیر: دکتر محمد ابراهیم محجوب

محل انتشار: تهران

تلفن: 88303936-88920213 (021)

فاکس: 88303936 (021)

صندوق پستی: 3313-14155

گستره توزیع: سراسری

سایت اختصاصی: www.irpmj.com

نشانی الکترونیک: info@irpmj.com

 

 

فصلنامه مدیریت فردا

فصلنامه علوم انسانی

صاحب امتیاز، مدیر مسئول: دکتر علیرضا علی احمدی

سردبیر: خانم دکتر مسعودی ندوشن

محل انتشار: تهران

دوره انتشار: فصلنامه

موضوع: علوم انسانی

صاحب امتیاز: دکتر علیرضا علی احمدی

مدیر مسئول: دکتر علیرضا علی احمدی

سردبیر: خانم دکتر مسعودی ندوشن

مدیر اجرایی: بتول رحیمی

محل انتشار: تهران

تلفن: 09123079538 ، 7454298 ، 7213132 (021)

فاکس: 7898710 (021)

نشانی: تهران، دانشگاه علم و صنعت، دانشکده صنایع

صندوق پستی: 314-16845

گستره توزیع: سراسری

سایت اختصاصی: www.modiriatefarda.Com

نشانی الکترونیک: modiriatefarda@modiriatefarda.com

 

فصلنامه مطالعات مدیریت فارسی, انگلیسی

فصلنامه علمی - ترویجی علوم انسانی

صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حسابداری و مدیریت

مدیر مسئول: دکتر ابوالفضل کزازی

سردبیر: دکتر سید مهدی الوانی

محل انتشار: تهران

رتبه: علمی - ترویجی (علوم انسانی)

دوره انتشار: فصلنامه

موضوع: علوم انسانی

ISSN: 112x-1735

صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حسابداری و مدیریت

مدیر مسئول: دکتر ابوالفضل کزازی

سردبیر: دکتر سید مهدی الوانی

مدیر اجرایی: محبوبه خسروی

محل انتشار: تهران

تلفن: 14-88770011 (021)

فاکس: 88770017 (021)

نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، خیابان توانیر، خیابان نظامی گنجوی، نبش کوچه هفت پیکر، شماره 78

صندوق پستی: 6479-14155

زبان: فارسی, انگلیسی

 

 

ماهنامه میثاق مدیران

ماهنامه

صاحب امتیاز، مدیر مسئول: علی مقصود

سردبیر: محمدعلی مهدوی ظفرقندی

محل انتشار: تهران

دوره انتشار: ماهنامه

صاحب امتیاز: علی مقصود

مدیر مسئول: علی مقصود

سردبیر: محمدعلی مهدوی ظفرقندی

محل انتشار: تهران

تلفن: 88774308 ، 88879291 داخلی 105 (021)

فاکس: 8879291-8787564-8322138 (021)

صندوق پستی: 7589-14155

سایت اختصاصی: www.misaqmodiran.com

نشانی الکترونیک: info@misaqmodiran.com

 

 

فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی

فصلنامه علمی - پژوهشی علمی، پژوهشی

صاحب امتیاز: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

مدیر مسئول: دکترسید رضا سید جوادین

سردبیر: دکتر ساسان مهرانی

محل انتشار: تهران

رتبه: علمی - پژوهشی (علوم انسانی)

دوره انتشار: فصلنامه

موضوع: علمی، پژوهشی

ISSN: 1024-8161

صاحب امتیاز: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

مدیر مسئول: دکترسید رضا سید جوادین

سردبیر: دکتر ساسان مهرانی

محل انتشار: تهران

تلفن: 88006355 (021)

فاکس: 88006355 (021)

نشانی: تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان جلال آل احمد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ساختمان الغدیر

صندوق پستی: 6311-14155

گستره توزیع: سراسری

نشانی الکترونیک: accounting_j@ut.ac.ir

 

 

دوفصلنامه تحقیقات مالی

دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

مدیر مسئول: دکتر محمدسعید تسلیمی

سردبیر: دکتر رضا تهرانی

محل انتشار: تهران

دوره انتشار: دوفصلنامه

ISSN: 8153-1024

صاحب امتیاز: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

مدیر مسئول: دکتر محمدسعید تسلیمی

سردبیر: دکتر رضا تهرانی

محل انتشار: تهران

تلفن: 88006355 (021)

فاکس: 88006355 (021)

نشانی: تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان جلال آل احمد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ساختمان الغدیر

صندوق پستی: 6311-14155

نشانی الکترونیک: finance_j@ut.ac.ir

 

 

ماهنامه حسابدار

ماهنامه علوم انسانی

صاحب امتیاز: انجمن حسابداران خبره ایران

مدیر مسئول: دکتر مهدی تقوی

سردبیر: دکتر محسن خوش طینت

محل انتشار: تهران

دوره انتشار: ماهنامه

موضوع: علوم انسانی

صاحب امتیاز: انجمن حسابداران خبره ایران

مدیر مسئول: دکتر مهدی تقوی

سردبیر: دکتر محسن خوش طینت

مدیر اجرایی: محمد منیری

محل انتشار: تهران

تلفن: 88893967 (021)

فاکس: 88899722 (021)

نشانی: تهران، خیابان استاد نجات اللهی، شماره 152، کدپستی: 1598666816

صندوق پستی: 3691-15815

شمارگان: 10000

گستره توزیع: سراسری

دسترسی اختصاصی: http://www.magiran.com/iranianica

 

 

فصلنامه حسابدار رسمی

فصلنامه

صاحب امتیاز: جامعه حسابداران رسمی ایران

مدیر مسئول: لطفعلی لطفعلیان صارمی

سردبیر: دکتر یحیی حساس یگانه

محل انتشار: تهران

دوره انتشار: فصلنامه

ISSN: 1758-1735

صاحب امتیاز: جامعه حسابداران رسمی ایران

مدیر مسئول: لطفعلی لطفعلیان صارمی

سردبیر: دکتر یحیی حساس یگانه

محل انتشار: تهران

تلفن: 9-22268935 (021)

فاکس: 22278878 (021)

نشانی: تهران، خیابان میرداماد، خیابان شهیدبهزاد حصاری (رازان جنوبی سابق)، بن بست شانزدهم، پلاک 4، کدپستی : 15477

صندوق پستی: 7543-15875

شمارگان: 6000

سایت اختصاصی: www.iacpa.ir

نشانی الکترونیک: info@iacpa.ir

 

 

فصلنامه حسابرس

فصلنامه علوم انسانی

صاحب امتیاز: سازمان حسابرسی

مدیر مسئول: هوشنگ نادریان

سردبیر: دکتر یدا… مکرمی

محل انتشار: تهران

دوره انتشار: فصلنامه

موضوع: علوم انسانی

ISSN: 3378-1562

صاحب امتیاز: سازمان حسابرسی

مدیر مسئول: هوشنگ نادریان

سردبیر: دکتر یدا… مکرمی

مدیر اجرایی: توران اکوان

محل انتشار: تهران

تلفن: 88953119 (021)

فاکس: 88951209 (021)

نشانی: تهران، تهران، میدان فاطمی، خیابان چهلستون، نبش کوچه دوم، شماره 46 ، کد پستی 64141-14316

صندوق پستی: 479-14335

شمارگان: 8000

گستره توزیع: سراسری

دسترسی اختصاصی: http://www.magiran.com/hesabras

سایت اختصاصی: www.hesabras.org

نشانی الکترونیک: editor@hesabras.org

 

 

فصلنامه دانش حسابرسی

فصلنامه امور فنی، حسابرسی، نظارتی، حسابداری و بازرسی

صاحب امتیاز: دیوان محاسبات کشور

مدیر مسئول: رئیس کل دیوان محاسبات کشور ( دکتر محمدرضا رحیمی

سردبیر: دکتر عربیان

محل انتشار: تهران

دوره انتشار: فصلنامه

موضوع: امور فنی، حسابرسی، نظارتی، حسابداری و بازرسی

ISSN: 9691-1681

صاحب امتیاز: دیوان محاسبات کشور

مدیر مسئول: رئیس کل دیوان محاسبات کشور ( دکتر محمدرضا رحیمی

سردبیر: دکتر عربیان

محل انتشار: تهران

تلفن: 88879985 ، تلفنخانه 88889861 (021)

فاکس: 88884956 (021)

نشانی: تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شاد، خیابان برزیل شرقی، پلاک 23، دیوان محاسبات کشور، طبقه دوم، دفتر فصلنامه دانش حسابرسی

شمارگان: 3000

گستره توزیع: سراسری

دسترسی اختصاصی: http://www.magiran.com/daneshhesabrasi

 

 

فصلنامه دانش و پژوهش حسابداری

فصلنامه

صاحب امتیاز: انجمن حسابداری ایران

مدیر مسئول: جناب آقای دکتر ثقفی

سردبیر: ناصر پرتویی

محل انتشار: تهران

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: انجمن حسابداری ایران

مدیر مسئول: جناب آقای دکتر ثقفی

سردبیر: ناصر پرتویی

محل انتشار: تهران

تلفن: 88038418 (021)

فاکس: 88051341-88038418 (021)

نشانی: تهران، خیابان ملاصدرا خیابان خوارزمی )سازمان گوشت(کوچه میلاد پلاک 7 غربی

صندوق پستی: 15875-9554

گستره توزیع: بین المللی

 

 

فصلنامه مطالعات حسابداری

فصلنامه علوم انسانی

صاحب امتیاز: دانشکده حسابداری و مدیریت - دانشگاه علامه طباطبایی

مدیر مسئول: دکتر ابوالفضل کزازی

سردبیر: دکتر یحیی حساس یگانه

محل انتشار: تهران

دوره انتشار: فصلنامه

موضوع: علوم انسانی

ISSN: 1138-1735

صاحب امتیاز: دانشکده حسابداری و مدیریت - دانشگاه علامه طباطبایی

مدیر مسئول: دکتر ابوالفضل کزازی

سردبیر: دکتر یحیی حساس یگانه

مدیر اجرایی: محبوبه خسروی

محل انتشار: تهران

تلفن: 14-88770011 (021)

فاکس: 88770017 (021)

نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، خیابان توانیر، خیابان نظامی گنجوی، نبش کوچه هفت پیکر، شماره 78

صندوق پستی: 6479-14155

گستره توزیع: بین المللی

 

منبع : بانک اطلاعات نشریات کشور

 


دسته ها :
دوشنبه بیست و نهم 5 1386
X