پرسش وپاسخهای مالیاتی - هزینه های قابل قبول و استهلاکات

پرسش وپاسخهای مالیاتی - هزینه های قابل قبول و استهلاکات

سوال شماره 1

هزینه های غیر قابل قبول شرکتهای در حال تاسیس و قبل از بهره برداری چه زمانی مشمول مالیات می‌گردد؟

ج- آن مقدار از هزینه های قابل قبول دوره قبل از بهره برداری که مورد پذیرش دستگاه مالیاتی قرار گیرد از تاریخ بهره برداری به مدت 10 سال قابل استهلاک می باشد و آن بخش از هزینه های دوره قبل از بهره برداری که مورد پذیرش دستگاه مالیاتی قرار نگیرد در هر سالی که به حساب هزینه منظور گردد برگشت داده شده و طبق مقررات مربوط عمل خواهد شد.

سوال شماره 2

چگونگی قبول هزینه های ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ، ذخیره کاهش ارزش موجودیها و تخفیفات فروش را در هزینه های قابل قبول بفرمائید؟

ج- چگونگی قبول ذخیره مطالبات مشکوک الوصول مشروط به رعایت بند 11 ماده 148 و آئین نامه مربوط می باشد ذخیره کاهش ارزش موجودیها در قانون مالیاتها پیش بینی نشده و در مورد تخفیفات فروش مندرج در فاکتور فروش عرفاً قابل قبول می باشد.

سوال شماره 3

آیا هزینه مطالبات مشکوک الوصول تحقق یافته دوران معافیت در زمان شمول مالیات قابل قبول است یا خیر؟

ج- هزینه مطالبات مشکوک الوصول به شرط اثبات در دوره تحقق قابل قبول است و هزینه های دوران معافیت را نمی توان به دوران غیرمعاف انتقال داد.

سوال شماره 4

آیا استهلاک می‌بایست بر اساس ظرفیت استفاده شده از ماشین آلات منظور گردد یا کامل طبق جدول؟

ج- استهلاک دارایی های ثابت از جمله ماشین آلات بر اساس مقررات جدول استهلاکات محاسبه می شود ظرفیت و میزان استفاده از ظرفیت یا میزان کارکرد و ساعت کار و غیره برای محاسبه استهلاک پیش­بینی نشده است.

 

سوال شماره 5

آیا نرخ استهلاک بعضی از صنایع را می‌توان بیشتر از جدول استهلاکات در نظر گرفت؟

ج- از نظر مالیاتی قابل قبول نیست.

 

سوال شماره 6

آیا برای حیوانات وحشی که در باغ وحش نگهداری می‌گردند استهلاک در نظر گرفته شده است؟

ج- در آیین نامه استهلاکات موضوع ماده 151 پیش بینی نشده است.

 

سوال شماره 7

برای محاسبه استهلاک کدام یک از قرائن "عمر مفید" یا "مدت کارکرد" ملاک محاسبه استهلاک است؟

ج- اساس محاسبه استهلاک با توجه به ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم بر اساس جدول استهلاکات موضوع ماده 150 قانون مزبور می باشد.

 


دسته ها :
دوشنبه چهارم 4 1386
X