پرسش وپاسخهای مالیاتی - تجمیع عوارض

پرسش وپاسخهای مالیاتی - تجمیع عوارض

سوال شماره 1

آیا شرکتهای قطعه ساز نیز مشمول مالیات 3% تجمیع عوارض می باشند یا خیر؟

ج - کلیه مواردی که مشمول 3% موضوع بند ه ماده 3 قانون نحوه چگونگی و وصول عوارض و مالیات و ....... می باشند در فهرستی که به موجب ماده مزبور توسط کارگروه مربوط تعیین و اعلام شده مشخص می گردد و در نتیجه برای تشخیص این که چه مواردی مشمول قانون یاد شده می باشد باید به فهرست مذکور مراجعه گردد.

 


دسته ها :
دوشنبه چهارم 4 1386
X