پیامهای حرفه ای - شماره 49 - ۳۰ تیر ۱۳۸۶

پیامهای حـرفه ای – شماره 49 – 30 تیـر 1386

 

خلاصه تصمیمات کمیته تفسیر گزارشگری مالی بین‌المللی درماه مارس

استاندارد حسابداری شماره 38 با عنوان داراییهای نامشهود- تبلیغات و آگهی

کمیته تفسیر گزارشگری مالی بین‌المللی به مباحث خود در رابطه با حسابداری هزینه‌های تبلیغات و آگهی بر اساس استاندارد بین‌المللی 38 ادامه داد. گروههای کارشناسی پیشنهاد کرده‌اند تا در بند 70 این استاندارد تجدیدنظر شود تا پرداختهای انجام شده مربوط  به فعالیتهای آموزشی و تبلیغاتی آتی، هنگام انجام این فعالیتها برای اولین‌بار، به عنوان هزینه شناسایی شوند و نه در زمان پرداخت هزینه. همچنین گروههای کارشناسی، تفسیر شماره 32 با عنوان داراییهای نامشهود- هزینه‌های پایگاههای اطلاعاتی را مورد تجدیدنظر قراردادند تا هزینه تبلیغات در پایگاه اطلاعاتی هنگام اولین نمایش به حساب هزینه منظور شود.

برخی از اعضای کمیته معتقدند که این تغییرات فاقد مبنای نظری بوده و تنها موجب تعدیل کمی در یک امر اختیاری که خود با استاندارد حسابداری بین‌المللی شماره 38 ناسازگار است، خواهد شد. در عین حال اغلب اعضای این کمیته معتقدند که شرکت در فاصله زمانی بین دریافت کالاها یا خدمات و بکارگیری آن برای اولین بار دارای حق استفاده از آنها است. اغلب اعضای کمیته با نظر گروههای کارشناسی در این زمینه موافق هستند و خواهان  ارائه آن در قالب بخشی از فرآیند بهبود سالانه می‌باشند.

 

استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی شماره 5 با عنوان داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده- طرح فروش (واگذاری) حق کنترل در واحد فرعی

از کمیته تفسیر گزارشگری مالی بین‌المللی خواسته شده تا رهنمودی در زمینه بکارگیری استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی شماره 5 در رابطه با واگذاری حق کنترل در واحد تجاری فرعی ارائه کند. این درخواست به مواردی مربوط می‌شود که کنترل واحد تجاری فرعی از دست می‌رود اما بخشی از سرمایه‌گذاری(در قالب سرمایه‌گذاری در واحد وابسته، مشارکت خاص یا دارایی مالی)حفظ می‌شود. اعضای کمیته درباره موضوع طبقه‌بندی بر اساس استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی شماره 5 به بحث و تبادل نظر پرداختند. در بند 6 این استاندارد چنین بیان شده که یک واحد تجاری باید دارایی غیرجاری (یا گروهی از داراییهای کنار گذارده شده) را به عنوان دارایی نگهداری شده برای فروش طبقه‌بندی کند که ارزش دفتری آن عمدتا از طریق معامله فروش و نه تداوم استفاده از آن بازیافت شود.

بر اساس نظرات اعضای کمیته و گروه کارشناسی، در مواردی که واحد تجاری دارای برنامه‌ای است که منجر به از دست دادن کنترل بر واحد فرعی می‌شود، داراییها و بدهیهای واحد فرعی باید به عنوان اقلام آماده برای فروش طبقه‌بندی شود، زیرا واحد فرعی با تعریف گروه کنارگذاری شده در استاندارد شماره 5 و بر اساس استاندارد حسابداری شماره 27، تا زمانی که کنترل واحد تجاری فرعی از دست نرفته‌باشد، مشمول تلفیق می‌شود. از آنجا که داراییها و بدهیهای واحد فرعی جداگانه ارائه نمی‌شود، بر اساس نظر این کمیته نه تنها بخشی از داراییها و بدهیهایی که انتظار می‌رود کنار گذاشته شود بلکه تمامی داراییها و بدهیهای واحد فرعی باید به عنوان دارایی نگهداری شده برای فروش ارائه شود.

 به عقیده این کمیته بند 15 استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 28 با عنوان سرمایه‌گذاری در واحد تجاری وابسته، به این موضوع ارتباط ندارد. موضوع مطرح شده دیگر، نحوه استهلاک داراییهای نگهداری شده برای فروش در زمان استفاده از روش ارزش ویژه هنگام کنارگذاری کامل دارایی است. مقرر شد تا گروههای کارشناسی به تجزیه و تحلیل این مطلب برای نشست بعدی پرداخته و نظرات جدید هیئت استانداردهای حسابداری مالی امریکا در خصوص موضوع فوق ارائه شود. از این کمیته درخواست شده‌است تا رهنمودی در زمینه اندازه‌گیری منافع باقیمانده ارائه نماید.

سئوال اصلی این است که آیا از دست دادن کنترل بر یک واحد تحصیل شده یک رویداد اندازه‌گیری مجدد محسوب می‌شود؟ به اعتقاد بعضی از اعضا، کمیته نباید درباره نتایج فاز دوم پروژه ترکیبهای تجاری هیئت از پیش قضاوت کند. اعضای کمیته به این نکته اشاره کردند که انتظار نمی‌رود ادامه ارتباط با شرکت فرعی از طریق باقیمانده منافع بر طبقه‌بندی دارایی نگهداری شده برای فروش، به عنوان فعالیت متوقف شده طبق استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی شماره 5 تاثیری داشته‌باشد. کمیته تفسیر گزارشگری مالی بین‌المللی عنوان کرد که تا زمان ارائه تعریفی مشترک، تفاوتهایی میان اصول پذیرفته شده حسابداری امریکا و استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی وجود خواهد داشت.

 

استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 16 با عنوان املاک، ماشین‌آلات و تجهیزات- فروش داراییهای نگهداری شده برای اجاره

از کمیته تفسیر گزارشگری مالی بین‌المللی خواسته شده تا رهنمودی در زمینه حسابداری فروش داراییهای نگهداری شده به منظور اجاره ارائه کند. بعضی از واحدها داراییها را پس از اجاره، به اشخاص ثالث می‌فروشند. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد که این داراییها با اهداف دوگانه اجاره یا فروش، تولید یا تحصیل شده‌باشند. مسئله این است که آیا فروش چنین دارایی را باید به صورت ناخالص(درآمدها و هزینه‌های فروش) یا خالص(سود یا زیان) در صورت سودوزیان ارائه کرد.

 براساس بند 68 استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 16 سودهای ناشی از قطع شناخت یک قلم دارایی نباید به عنوان درآمد عملیاتی طبقه‌بندی شود. همچنین بر اساس بند24 استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی با عنوان داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده، با اشاره به بندهای 72-67 استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 16، عدم طبقه‌بندی این‌گونه سودها به عنوان درآمد عملیاتی تایید می‌شود. در هر حال اعضای کمیته معتقدند که در بعضی شرایط، گزارش درآمدهای ناخالص در صورت سودوزیان با بند 72 چارچوب نظری و با استانداردهای بین‌المللی حسابداری شماره 18 با عنوان درآمد، شماره 2 با عنوان موجودی کالا، شماره 40 با عنوان داراییهای سرمایه‌گذاری و نیز ممنوعیت تهاتر در استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 1 با عنوان نحوه ارائه صورتهای مالی سازگار و هماهنگ خواهد بود.

 

گزارش تحقیقاتی موسسه پرایس واترهاوس‌کوپرز با هدف فراهم آوردن بینش وسیع‌تر برای مدیران فردا

امروزه بار سنگین راهنمایی، تفسیر و ترسیم افقهای آتی واحدهای تجاری برای رسیدن به موفقیت بر دوش مدیران اجرایی شرکتهاست. انجام چنین کاری به تنهایی دشوار است. بسیاری از این مدیران در جستجوی افرادی مطمئن خارج از سازمان هستند تا به آنها در ترسیم افقهای واحد تجاری کمک و خط مشی‌های راهبردی آنها را تایید کنند. این مطالب تنها بخشی از یافته‌های موسسه پرایس واتر هاوس کوپرز است که از طریق مصاحبه با منتخبی از مدیران شرکتها در سالگرد دهمین سال بررسی و تحقیق در مورد مدیران اجرایی دنیا توسط این موسسه به دست آمده‌است.  به این منظور از گروهی از مدیران اجرایی خواسته شد تا مطالعات انجام شده طی ده سال اخیر را بررسی و مطالب مهم را برای استفاده آیندگان استخراج کنند.این گروه مهم‌ترین نیازهای مدیران اجرایی را به منظور موفقیت به صورت زیر طبقه‌بندی کرده‌اند:

·    اخذ اطلاعات از منابع داخلی و خارجی و انتقال اطلاعات از کارکنانی که به طور مستقیم با این اطلاعات سر و کار دارند به اعضای هیئت مدیره.

·    تجزیه و تحلیل داده‌های فوق با هدف درک نحوه استفاده از آنها در شرکت.

·    تفکیک داده‌های مربوط و نامربوط و استفاده از افراد ثالث با صلاحیت برای شکل‌دهی و اعتبار بخشی به نتایج حاصل از آن.

·    بازاندیشی در مورد فرآیند تصمیم‌گیری در شرکت و تفکر در مورد این سئوال که آیا بخش شما همگام با تغییرات صنعت پیش می‌رود یا خیر.

·    تشویق فرهنگ پذیرش تغییرات به عنوان امری اجتناب ناپذیر و ایجاد انگیزه برای افراد ریسک‌پذیر در تمامی سطوح.

 

از دیدگاه این افراد توانایی پیش‌بینی تغییر مهم‌ترین مسئولیت مدیران هر شرکت محسوب می‌شود. آقای بلیگین، مدیر اجرایی شرکت روسال معتقد است که پیش‌بینی دقیق، بی تردید مهارت اصلی هر مدیر و کلید موفقیت محسوب می‌شود. آقای برمر مدیرعامل گروه یوراسیا معتقد است که داشتن دیدگاه جهانی و راهبری سازمان با این دیدگاه، تفاوت فاحشی بین شرکتهایی که در شرایط عدم اطمینان به موفقیت می‌رسند با سایر شرکتها ایجاد می‌کند. رئیس هیئت مدیره شرکت شیمیایی داو معتقد است که مبالغ پرداختی به مدیران بدان علت است که آنها همه ابعاد شرکت خود را تحت نظر داشته‌باشند. مدیران اجرایی، پیشی گرفتن در درک گرایش بلندمدت جهانی در زمینه فعالیت خود را برای کسب مزایا و حفظ موقعیت در فعالیتهای رقابتی، امری حیاتی می‌دانند.

 مدیر عامل بانک بازرگانی چین نیز معتقد است که وظیفه اصلی مدیر تشخیص گرایشهای آتی و فرموله‌سازی استراتژی فراخور آن می‌باشد. اما حوادث غیرقابل پیش‌بینی موجب برهم زدن و آشفتگی برنامه‌های مدیران می‌شود. آقای برمر معتقد است که ایجاد یک شوک در دورترین نقطه دنیا، می‌تواند اثرات قابل توجه بیشتری نسبت به سالهای گذشته داشته‌باشد. این شوکها سریع‌تر منتقل می‌شوند و اثرات بیشتری دارند. بنابراین اگر نتوان آنها را پیش‌بینی کرد، مدیر شرکت اولین کسی است که از آن متاثر می‌شود. چالش مربوط به آماده‌سازی شرکتها در مواجه با پدیده‌های غیرقابل پیش‌بینی، دو دیدگاه را در میان مدیران مطرح کرده‌است:

·    دیدگاه پیش‌بینی‌کننده، که طرفدار اختصاص منابع برای پیش‌بینی بلندمدت و برنامه‌ریزی بدان منظور می‌باشد و

·    دیدگاه واکنشی، که به جای پیش‌بینی تلاش می‌شود تا روند وقایع هنگام وقوع و متاثر ساختن سازمان، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرارگیرد.

 

به اعتقاد آقای جنسن، مدیر اجرایی شرکت ولوکس ، هیچکس نمی‌تواند آینده را پیش‌بینی کند اما اگر نتواند تغییرات را شناسایی و به گونه‌ای مناسب پاسخ دهد، نتیجه منفی آن را خواهد دید. همه مدیران اجرایی معتقدند که ایجاد سازمانهای انعطاف‌پذیر که قادر به نشان دادن عکس‌العمل سریع به تغییرات محیطی باشد، اهمیت زیادی دارد. آقای نوگیل مدیر اجرایی شرکت ترنیم معتقد است که چالش اصلی مدیران، ایجاد سازمانی منعطف و به اندازه کافی سریع است تا بتواند به طور موثر در محیطهایی با تفاوت فرهنگی، موقعیتهای تولید چندگانه و فرآیند زنجیره‌ای توزیع جهانی در شبکه تجاری فعالیت کند. مدیران اجرایی، توانمند کردن کارکنان را یک عنصر کلیدی در ریسک‌پذیری و پاسخ به گرایشها و تغییرات جهانی می‌دانند. آقای جکوبز  مدیر اجرایی کواکوم معتقد است که باید زمینه را برای نیروها به گونه‌ای فراهم آورد تا آنها بتوانند روی پروژه‌ها کار کنند و در صورت عدم موفقیت هراس از دست دادن شغل خود را نداشته‌باشند.

 

برگزاری اولین گردهمایی هیئت‌های نظارت بر حسابرسی در سطح بین‌الملل توسط هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام

اولین گردهمایی هیئتهای نظارت بر حسابرسی در سطح بین‌الملل با حضور نمایندگان هیئت‌های نظارت بر حسابرسی و نهادهای دولتی بیش از 40 کشور در ماه می 2007 در واشنگتن تشکیل شد. هدف از این گردهمایی آشنایی بیشتر با برنامه‌های هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام  از جمله استانداردگذاری، فرآیند اجرا و مشارکت بین‌المللی می‌باشد. بر اساس قانون ساربینز- اکسلی، هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام  بر همه موسسات حسابرسی که حسابرسی شرکتهای امریکایی را انجام می‌دهند ، نظارت داشته و به صورت ادواری آنها را بازرسی می‌کند. در حال حاضر بیش از 780 موسسه حسابرسی از 80 کشور جهان عضو هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام هستند.

به اعتقاد آقای مایک السن، رئیس هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام، ارتباط و مشارکت میان هیئت‌های نظارت عامل مهمی در کارکرد موفق بازارهای سرمایه محسوب می‌شود. وی امیدوار است که این گردهمایی به واسطه تسهیل ارتباط و درک متقابل، زمینه مشارکت را در میان همه کشورها فراهم آورد. در حال حاضر و در پنجمین سال فعالیت هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام، برگزاری این گردهمایی زمینه را برای بحث و گفتگو در خصوص بهتر انجام دادن وظایف هیئت‌های نظارت بر حسابرسی در مورد حفاظت از منافع سرمایه‌گذاران و افزایش کارایی و شفافیت در گزارشگری مالی صحیح و قابل اتکا، فراهم میآورد. مدیر بخش بین‌المللی هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام معتقد است که حضور فعال و تعداد کشورهای شرکت کننده در این گردهمایی شاهدی بر علاقه آنها برای مشارکت جهانی با هدف حفاظت از سرمایه‌گذاران از طریق حسابرسی منصفانه و مستقل می‌باشد.

 

منبع : سازمان حسابرسی

 


دسته ها :
پنج شنبه یازدهم 5 1386
X