بخشنامه شماره 38962 مورخ 30/4/86

بخشنامه شماره 38962 مورخ 30/4/86

 

فرآورده‌های پتروشیمی، قیر و روغن موتور و .. جزو فرآورده‌های نفتی تلقی شده و مشمول معافیت کالاهای غیرنفتی نمی‌یاشد.

 

سازمان امور مالياتي كشور

تاريخ: 30/4/86

رييس كل

شماره:38962

 

اداره كل امور مالياتي استان

شوراي عالي مالياتي

سازمان امور اقتصادي ودارائي استان

دفتر فني مالياتي

اداره كل

هيات عالي انتظامي مالياتي

دفتر 

دادستاني انتظامي مالياتي

دبيرخانه هيات موضوع ماده 251 مكرر

جامعه حسابداران رسمي ايران

مجله ماليات

سازمان حسابرسي

 

 

 

نظر به اينكه در خصوص شمول يا عدم شمول معافيت صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات (‌منجمله فرآورده‌هاي پتروشيمي، قير، روغن موتور و نظاير آن) از پرداخت هر گونه ماليات و عوارض در اجراي بند«د» ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، ابهاماتي مطرح است، لذا حسب اظهارنظر مقام عالي وزارت عنوان معاون محترم حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور طي نامه شماره 4211 مورخ 16/3/86 با عنايت به شمول احكام و تعاريف بندهاي الف و ب ماده 4 قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 1356 و ماده 1 قانون نفت 1366، فرآورده‌هاي پتروشيمي، قير، روغن موتور و نظاير آن از جمله كالاهاي نفتي محسوب شده و مشمول معافيت براي صادرات كالاهاي غيرنفتي موضوع بند د ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه نمي‌باشند. مراتب جهت اطلاع و بهره‌برداري لازم ارسال مي‌گردد.1285/م

 

علي اكبر عرب مازار

 

نسخه چاپی

منبع : جامعه حسابداران رسمی ایران

 


دسته ها :
چهارشنبه دهم 5 1386
X