بخشنامه شماره 5664 مورخ 29/1/1386

بخشنامه شماره 5664 مورخ 29/1/1386

 

ضریب جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام کشوری ... تاریخ بروز رسانی 8/2/1386

 

سازمان امور مالياتي كشور

تاریخ: 29/1/86

رئيس كل

شماره: 5664

 

اداره كل امور مالياتي استان

شوراي عالي مالياتي

سازمان امور اقتصادي ودارائي استان

دفتر فني مالياتي

اداره كل

هيات عالي انتظامي مالياتي

دفتر 

دادستاني انتظامي مالياتي

دبيرخانه هيات موضوع ماده 251 مكرر

جامعه حسابداران رسمي ايران

دبيرخانه هيات تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي

سازمان حسابرسي

مجله ماليات

 

 

ضريب جدول حقوق موضوع ماده (33)‌ قانون استخدام كشوري از تاريخ 1/1/1386 چهارصد و پنجاه و چهار (454) ريال اعلام گرديده است. بنابراين از تاريخ مذكور و بنا به مقررات ماده (84) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/80 ميزان معافيت سالانه موضوع ماده فوق الذكر كليه حقوق بگيران در سال 1386 به شرح زير خواهد بود:

 

درآمد سالانه معاف از ماليات بر درآمد حقوق (ريال)

27.240.000 = 454 × 400 × 150

معافيت ماهانه درآمد حقوق (ريال)

2.270.000 = 12 ÷ 27.240.000

 

ضمناً جداول محاسبه ماليات بر درآمد حقوق كاركنان مشمول قانون كار و مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت جهت بهره برداري لازم به پيوست ابلاغ مي گردد.

 

علي اكبر عرب مازار

 

نسخه چاپی

منبع : جامعه حسابداران رسمی ایران

 


دسته ها :
دوشنبه هشتم 5 1386
X