بخشنامه شماره 67526/4091-211 مورخ 6/12/85

بخشنامه شماره 67526/4091-211 مورخ 6/12/85

 

پیرو بخشنامه شماره 49633/3321-211 مورخ 6/10/85 ... تاریخ بروزرسانی 15/12/85

 

سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ: 6/12/85

رئیس کل

شماره: 67526/4091-211

اداره کل امور مالیاتی استان

شورای عالی مالیاتی

سازمان امور اقتصادی ودارائی استان

دفتر فنی مالیاتی

اداره کل

هیات عالی انتظامی مالیاتی

دفتر 

دادستانی انتظامی مالیاتی

دبیرخانه هیات موضوع ماده 251 مکرر

جامعه حسابداران رسمی ایران

دبیرخانه هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی

سازمان حسابرسی

مجله مالیات

 

 

پیرو بخشنامه شماره 49633/3321-211 مورخ 6/10/85 بدینوسیله تاریخ روزنامه رسمی مندرج در سطر سوم بخشنامه مذکور از تاریخ 14/9/85 به تاریخ 14/9/84 اصلاح و مراتب جهت اطلاع و بهره برداری لازم اعلام می گردد.1058/م

 

علی اکبر عرب مازار

سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ: 6/10/85

رئیس کل

شماره: 49633/3323-211

 

اداره کل امور مالیاتی استان

شورای عالی مالیاتی

سازمان امور اقتصادی ودارائی استان

دفتر فنی مالیاتی

اداره کل

هیات عالی انتظامی مالیاتی

دفتر 

دادستانی انتظامی مالیاتی

دبیرخانه هیات موضوع ماده 251 مکرر

جامعه حسابداران رسمی ایران

دبیرخانه هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی

سازمان حسابرسی

مجله مالیات

 

 

نظر به اینکه به موجب ماده 66 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 که در تاریخ 15/8/1384 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در شماره 17705 مورخ 14/9/84 روزنامه رسمی نیز درج گردیده استثناء مذکور در تبصره 2 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 حذف گریده بنابراین متن تبصره 2 ماده 132 که از تاریخ 30/9/84 لازم الاجراست به شرح زیر ابلاغ می گردد:

 

تبصره 2 ماده 132: معافیت‌های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران و پنجاه کیلومتری مرکز اصفهان و سی کیلومتری مراکز استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری نخواهد بود.

 

البته توجه خواهند داشت درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 لغایت 29/9/84 از طرف وزارتخانه­های ذیربط برای آنها پروانه بهره­برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد از معافیت مالیاتی ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت مقررات تبصره 2 ماده 132 قبل از اصلاح مزبور و سایر مقررات مربوط با عنایت به حکم ماده 146 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن بهره مند می باشند. 570/م

 

علی اکبر عرب مازار

 

نسخه چاپی

منبع : جامعه حسابداران رسمی ایران

 


دسته ها :
دوشنبه هشتم 5 1386
X