بخشنامه شماره 46707/3447/232 مورخ 28/9/85

بخشنامه شماره 46707/3447/232 مورخ 28/9/85

 

برخی از ادارات امور مالیاتی در رسیدگی به پرونده عملکرد .. تاریخ بروز رسانی 2/10/85

 

 

بسمه تعالی

 

جمهوری اسلامی ایران

 

شماره: 46707/3447/232

وزارت امور اقتصادی و دارائی

 

تاریخ:  28/9/85

 

 

پیوست: ..................

 

سازمان امور مالیاتی كشور

اداره كل امور مالیاتی استان ........

اداره كل امور مالیاتی

 

احتراماً

 

نظر به اینكه طبق اطلاع واصله از سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی، برخی از ادارات امور مالیاتی در رسیدگی به پرونده عملكرد مودیان مالیاتی كه در اجرای ماده 272 ق.م.م ظرف مهلت مقرر نسبت به تسلیم گزارش حسابرسی مالی و مالیاتی مطابق مقررات اقدام نموده­اند، عملاً بدون توجه به مفاد قانون مالیاتهای مستقیم و بخشنامه شماره 13269 مورخ 25/7/1384 جهت كنترل دفاتر و اسناد و مدارك به آدرس قانونی مودی مراجعه و در اجرای بند 2 ماده 97 ق.م.م كتباً یا به صورت شفاهی سوالاتی را از مودیان مزبور استعلام می نمایند.

 

نظر به اهمیت حصول اطمینان از اجرای صحیح قانون و مفاد بخشنامه موصوف، لازم است ترتیبی اتخاذ گردد تا كلیه ادارات امور مالیاتی، موازین قانونی و مفاد بخشنامه مذكور را ملاك رسیدگی قرار داده و هر گونه ابهام را ابتدا از حسابدار رسمی تنظیم كننده گزارش حسابرسی مالیاتی استعلام نموده و در صورت عدم ارائه پاسخ ظرف مهلت مقرر، برابر قانون و مقررات اقدام شود.

 

محمود شكری

معاون عملیاتی

 

رونوشت:

جامعه حسابداران رسمی ایران جهت اطلاع.

سازمان حسابرسی جهت اطلاع

 

منبع : جامعه حسابداران رسمی ایران

 


دسته ها :
پنج شنبه چهارم 5 1386
X