بخشنامه شماره 29233/259-213 بتاریخ 25/7/85 فرمهای مالیاتی

بخشنامه شماره 29233/259-213 بتاریخ 25/7/85 فرمهای مالیاتی

 

فرمهای مالیاتی

 

سازمان امور مالیاتی کشور

  تاریخ 25/7/85

معاون فنی و حقوقی

شماره 29233/259-213

 

اداره کل امور مالیاتی استان

شورای عالی مالیاتی

اداره کل

هیات عالی انتظامی مالیاتی

دفتر 

دادستانی انتظامی مالیاتی

دبیرخانه هیات موضوع ماده 251 مکرر

جامعه حسابداران رسمی ایران

مجله مالیات

سازمان حسابرسی

 

به پیوست فرمهای مالیاتی مشروحه زیر که بر اساس اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 و آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مذکور مورد بازنگری مجدد قرار گرفته است، جهت بهره برداری و اقدام لازم ارسال    می گردد.

1-      برگ تشخیص مالیات اشخاص حقوقی

2-      برگ مطالبه مالیات تکلیفی

3-      برگ رای هیات حل اختلاف مالیاتی

4-      فرم درخواست استفاده از مزایای موافقتنامه مالیاتی

5-      برگ مطالبه مالیات و عوارض کالا و خدمات (‌تجمیع عوارض)

6-      برگ درخواست ارائه اسناد و مدارک (‌در اجرای بند 2 ماده 97 )

 

 محمد قاسم پناهی

 

منبع : جامعه حسابداران رسمی ایران

 


دسته ها :
چهارشنبه سوم 5 1386
X