بخشنامه شماره 28974/2596-211 بتاریخ 24/7/85 مطالبه جرائم مربوط به دوران تقسیط بدهی مودیان مالیاتی

بخشنامه شماره 28974/2596-211 بتاریخ 24/7/85 مطالبه جرائم مربوط به دوران تقسیط بدهی مودیان مالیاتی

 

مطالبه جرائم مربوط به دوران تقسیط بدهی مودیان مالیاتی

 

سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ 24/7/85

رئیس کل

شماره 28974/2596-211

 

اداره کل امور مالیاتی استان

شورای عالی مالیاتی

سازمان امور اقتصادی ودارائی استان

دفتر فنی مالیاتی

اداره کل

هیات عالی انتظامی مالیاتی

دفتر 

دادستانی انتظامی مالیاتی

دبیرخانه هیات موضوع ماده 251 مکرر

جامعه حسابداران رسمی ایران

دبیرخانه هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی

سازمان حسابرسی

مجله مالیات

 

 

نظر به اینکه در خصوص مطالبه جرائم مربوط به دوران تقسیط بدهی مودیان مالیاتی سوالات متعددی مطرح گردیده است، لذا به منظور اجرای دقیق مقررات یادآور می گردد:

در مواقعی که بدهی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی به موجب مقررات ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و دستورالعمل ها و بخشنامه های مربوطه تقسیط می گردد، لازم است ابتدا مبلغ اقساط به نسبت اصل مالیات و جرائم متعلق تا تاریخ تقسیط تعیین و سپس تضمین کافی برای جرائم تاخیر دوران تقسیط اخذ گردد تا در صورت پرداخت به موقع اقساط در سررسیدهای مقرر و بنا به درخواست مودی نسبت به بخشودگی جرائم مزبور و استرداد تضمین اخذ شده اقدام لازم به عمل آید. 9194/م

 

علی اکبر عرب مازار

 

منبع : جامعه حسابداران رسمی ایران

 


دسته ها :
چهارشنبه سوم 5 1386
X