بخشنامه شماره 22946/1897-211مورخ 14/6/85 ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- تاریخ بروز رسانی 22/6/85

بخشنامه شماره 22946/1897-211مورخ 14/6/85 ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- تاریخ بروز رسانی 22/6/85

 

ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- تاریخ بروز رسانی 22/6/85

 

سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ 14/6/85

رئیس کل

شماره 22946/1897-211

 

اداره کل امور مالیاتی استان

شورای عالی مالیاتی

سازمان امور اقتصادی ودارائی استان

دفتر فنی مالیاتی

اداره کل

هیات عالی انتظامی مالیاتی

دفتر 

دادستانی انتظامی مالیاتی

دبیرخانه هیات موضوع ماده 251 مکرر

جامعه حسابداران رسمی ایران

دبیرخانه هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی

سازمان حسابرسی

مجله مالیات

 

 

چون در خصوص مصادیق و موارد مندرج در ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 ، از جمله عبارت هر گونه حق الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات ...، سوالات متعددی مطرح گردیده است، لذا به منظور شفافیت موضوع و اجرای صحیح مقررات یادآور می گردد:

کسر علی الحساب مالیات مقرر در ماده قانونی یادشده ، منحصراً مربوط به وجوهی که بابت عناوین مصرح در متن ماده مذکور و سایر مواردی خواهد بود که حسب مقررات تبصره (5) توسط سازمان امور مالیاتی کشور ، در موعد مقرر قانونی به عناوین فوق الذکر اضافه می گردد و قابل تسری به سایر موارد و حق الزحمه های پرداختی غیر مصرح نخواهد بود.

 

شایسته است ، ادارات کل امور مالیاتی در اجرای حکم تبصره 5 ماده قانونی موصوف موارد پیشنهادی را تا پایان آبان ماه هر سال به معاونت فنی و حقوقی اعلام تا پیرو اطلاعیه قبلی ، اقدام لازم در مهلت مقرر به عمل آید.8821/م

 

علی اکبر عرب مازار

 

منبع : جامعه حسابداران رسمی ایران

 


دسته ها :
چهارشنبه سوم 5 1386
X