تاكيد اعمال معافيت موضوع تبصره 1 ماده 190 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم

تاكيد اعمال معافيت موضوع تبصره 1 ماده 190 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم

 

تاكيد اعمال معافيت موضوع تبصره 1 ماده 190 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم

 

سازمان امور مالياتي كشور

تاريخ 11/4/85

معاون فني و حقوقي     

شماره 12372/951-211

 

 

اداره كل امور مالياتي استان

شوراي عالي مالياتي

سازمان امور اقتصادي ودارائي استان

دفتر فني مالياتي

اداره كل

هيات عالي انتظامي مالياتي

دفتر 

دادستاني انتظامي مالياتي

دبيرخانه هيات موضوع ماده 251 مكرر

جامعه حسابداران رسمي ايران

دبيرخانه هيات تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي

سازمان حسابرسي

مجله ماليات

 

 

به قرار اطلاع واصله ، علي رغم صراحت تبصره 1 ماده 190 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/80 ، در خصوص اعمال معافيت جريمه موضوع تبصره مذكور رويه هاي مختلفي اعمال مي گردد، لذا موكداً يادآور مي گردد:

چنانچه موديان محترم مالياتي به تكاليف قانوني خود در صدر تبصره مذكور اقدام و برگ تشخيص مالياتي صادره را قبول يا با اداره امور مالياتي توافق نمايند و نسبت به پرداخت يا ترتيب پرداخت ماليات متعلقه قبل از ابلاغ برگ قطعي اقدام نمايند، از 80% جرايم مقرر در قانون معاف خواهند بود . لكن در مواردي كه موديان به تكاليف قانوني خود وفق صدر تبصره مذكور اقدام و برگ تشخيص ماليات را قبول يا با اداره امور مالياتي توافق نموده اما نسبت به پرداخت يا ترتيب پرداخت ماليات قطعي شده به شرح فوق اقدام ننموده باشند، در صورتي كه حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ برگ قطعي ماليات نسبت به پرداخت يا ترتيب پرداخت آن اقدام نمايند از 40% جرائم مقرر در قانون معاف خواهند بود.

ضمناً روساي امور مالياتي موظفند، پس از انجام توافق با موديان مالياتي بلافاصله حسب مورد درخواست ترتيب پرداخت ماليات را از مودي اخذ و نسبت به صدور دستور ثبت و تهيه قبوض مالياتي به طور همزمان اقدام نمايند تا امكان برخورداري از تسهيلات 80% براي موديان محترم فراهم گردد. 8190/م  

علي اكبر عرب مازار

 

منبع : جامعه حسابداران رسمی ایران

 


دسته ها :
سه شنبه دوم 5 1386
X