اصلاح بند 2/7 بخشنامه شماره 13269 مورخ 25/7/84

اصلاح بند 2/7 بخشنامه شماره 13269 مورخ 25/7/84

 

شماره: 502/321/232

 

شماره: 502/321/232

سازمان امور مالياتي كشور

  

اداره كل امور مالياتي استان

شوراي عالي مالياتي

سازمان امور اقتصادي و دارايي استان

دفتر فني مالياتي

اداره كل

هيات عالي انتظامي مالياتي

دفتر

دادستاني انتظامي مالياتي

دبيرخانه هيات موضوع ماده 251 مكرر

جامعه حسابداران رسمي ايران

دبيرخانه هيات تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي

سازمان حسابرسي

مجله ماليات

 

 

به منظور تسريع و تسهيل در حل وفصل پرونده هاي مالياتي كه در اجراي مقررات ماده 272 قانون مالياتهاي مستقيم امر حسابرسي مالياتي آنها به حسابداران رسمي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران يا سازمان حسابرسي ارجاع گرديده است، بند 2/7 بخشنامه شماره 13269 مورخ 25/7/84 به شرح زير اصلاح مي شود.

2/7- در صورتي كه پاسخ حسابدار رسمي از لحاظ انطباق با قانون و مقررات مالياتي حسب نظر رئيس اداره امور مالياتي كافي به مقصود نباشد، موضوع در تهران و استانها به هيات سه نفره متشكل از نماينده سازمان امور مالياتي كشور، نماينده جامعه حسابداران رسمي ايران و يك نفر حسابدار رسمي غيرشاغل به انتخاب رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور ارجاع مي گردد. راي اكثريت اعضاء هيات مذكور، مورد قبول سازمان امور مالياتي كشور و جامعه حسابداران رسمي ايران بوده و مبناي حل و فصل پرونده امر قرار خواهد گرفت.

 

 

  علي اكبر عرب مازار

 

 

سازمان امور مالياتي كشور

رييس كل

  

3/6- چنانچه حسابدار رسمي ظرف مدت يك ماه از تاريخ دريافت استعلام نسبت به ارائه پاسخ لازم به رئيس اداره امور مالياتي مربوطه اقدام نكند و يا در صورت عدم تطبيق توضيحات و مدارك ارسالي حسابدار رسمي با ارقام درآمد كتمان شده ، اداره امور مالياتي راساً به مودي مراجعه و طبق قانون و مقررات مالياتهاي مستقيم رفتار شايسته مربوط به مطالبه ماليات متعلق را اتخاذ خواهد نمود.

7- در صورتي كه قبل از صدور برگ تشخيص ماليات نسبت به ارائه گزارش حسابرسي مالياتي در خصوص بندهاي ”ب“ (‌هزينه هاي قابل قبول و استهلاك) و ”ج“(‌مالياتهاي تكليفي) ماده 272 قانون مالياتهاي مستقيم نياز به توضيحات تكميلي حسابدار رسمي باشد به ترتيب زير عمل خواهد شد:

1/7- رئيس اداره امور مالياتي موضوع را كتباً از حسابدار رسمي استعلام خواهد نمود حسابدار رسمي مكلف است ظرف مدت يك ماه از تاريخ دريافت استعلام ، توضيحات تكميلي را به رئيس اداره امور مالياتي ارائه نمايد. در غير اين صورت و با اعلام عدم دسترسي به دفاتر و اسناد و مدارك مودي ، اداره امور مالياتي مطابق مقررات موضوعه جهت رسيدگي و تشخيص درآمد مشمول ماليات مودي رفتار خواهد نمود.

2/7- در صورتي كه پاسخ حسابدار رسمي از لحاظ انطباق با قانون و مقررات مالياتي حسب نظر رئيس اداره امور مالياتي كافي به مقصود نباشد موضوع در تهران به هيات سه نفره متشكل از نماينده سازمان امور مالياتي كشور، رئيس هيات انتظامي جامعه حسابداران رسمي ايران و يك نفر از حسابداران مجرب و صلاحيتدار به انتخاب رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور، و در استانها به هيات سه نفره متشكل از مديركل امور مالياتي و نماينده جامعه حسابداران رسمي و يك نفر حسابدار مجرب صلاحيتدار مقيم استان به انتخاب رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور ارجاع مي گردد. راي اكثريت اعضاء هيات مذكور، مورد قبول سازمان امور مالياتي كشور و جامعه حسابداران رسمي بوده و مبناي حل و فصل پرونده امر قرار خواهد گرفت.

تبصره 1: بررسي هاي هيات سه نفره فوق حسب مورد شامل مذاكره با حسابدار رسمي گزارش دهنده مشاهده و بررسي اسناد و مدارك حسابرسي مالياتي در رابطه با موضوع يا موضوعات مورد استعلام اداره امور مالياتي و درخواست انجام رسيدگي هاي تكميلي توسط حسابدار رسمي و اعلام نتيجه به هيات خواهد بود.

 

منبع : جامعه حسابداران رسمی ایران

 


دسته ها :
دوشنبه اول 5 1386
X