شماره : 19462/4252-211 – 4/11/84 موضوع : امور مودیان

بخشنامه ها -   شماره : 19462/4252-211 – 4/11/84                موضوع : امور مودیان

 

شماره : 19462/4252-211 – 4/11/84                موضوع : امور مودیان

تصوير دستورالعمل شماره 42543 مورخ 18/10/1384 مقام عالي وزارت كه در خصوص ساماندهي و تنظيم امور و تسريع در رسيدگي به امور موديان محترم مالياتي عنوان دبيرخانه هيات موضوع ماده 251 مكرر صادر گرديده جهت اطلاع و اقدام وفق دستوالعمل مذكور به پيوست ارسال ميگردد. 6980/م

علي اكبر عرب مازار

 

شماره : 42543–18/10/84     موضوع : امور مودیان   

نظر به ضرورت ساماندهي و تنظيم امور و تسريع در رسيدگي به امور  موديان محترم مالياتي و به منظور رفع مشكلات موجود و نيل به اهداف مورد نظر مقنن مقرر ميدارد ضوابط مشروحه ذيل به موقع اجراء گذارده شود :

1- وفق نص صريح  ماده 251 مكرر، فقط تقاضاي موديان قابل بررسي جهت طرح  در هيات مذكور  ميباشد كه اولاًً ادعاي غير عادلانه بودن ماليات مستند به مدارك و دلايل كافي بوده، و ثانياً پرونده ذيربط در مرجع ديگري قابل طرح نباشد. فرآيند دادرسي  مالياتي به تفصيل در قانون مالياتها پيش بيني شده است و ضروري است :

اولاً : مواردي به هيات 251ارجاع گردد كه كليه مراحل قانوني مندرج در قانون مالياتي را در همان مسير قانوني طي كرده و قطعيت يافته باشند.

ثانياً : پس از قطعيت يافتن آن مودي هنوز نسبت به راي نهائي معترض بوده و الزاماً براي اعتراض خود دليل و مدرك قابل ارائه داشته باشد.

بدين لحاظ، دبيرخانه هيات ماده 251 در مواردي كه ماليات مورد شكايت به قطعيت نرسيده و يا به سبب موضوع شكايت قابل طرح در مراجع مالياتي ديگري است، مودي را راهنمايي و پرونده امر را در هر مرحله كه باشد مختومه نمايد.

2- در مواردي كه شكوائيه هاي واصله مربوط به موديان مالياتي است كه مطابق مواد 238 و 239 و نيز تبصره 5 ماده 100 قانون مالياتهاي مستقيم  نسبت به ماليات متعلق توافق يا تمكين نموده‌اند و يا در مواردي كه پس از صدور راي مراجع مالياتي موضوع مواد  37، 216 تبصره ماده 157 و 251 آن قانون معترض ميباشند ميبايست ضمن ارائه دلايل و مداركي كه با معاذير موجه در مراحل قبلي قابل ارائه  و يا دسترس نبوده، تقاضاي رسيدگي نمايند.

3- به منظور ارائه تقاضا، و اعتراض به حكم قطعي مالياتي، موديان محترم بايد فرم پيوست را تكميل و مدارك و مستندات  خود را به آن منظم نموده و به آن دبيرخانه تسليم نمايند.

4- دبيرخانه  251 مكرر موظف است شكايت واصله را ثبت  و در صورتي كه ضمائم و اسناد ارائه شده كامل نباشد مراتب را در اسرع وقت ، و حداكثر ظرف دو هفته از تاريخ ثبت جهت رفع نقص به مودي اعلام دارد.

5-  دبيرخانه، شكوائيه هاي واصله را مورد بررسي قرارداد و با استعلام از سازمان امور مالياتي و اخذ اطلاعات اوليه از حوزه مالياتي مربوط، نسبت به تهيه يك خلاصه گزارش از پرونده در قالب فرم پيوست اقدام  و براي اتخاذ تصميم در خصوص ارجاع  يا عدم ارجاع پرونده  به هيات موضوع ماده 251 مكرر به دفتر اينجانب منعكس مينمايد.

بديهي است در مواردي كه مستندات كافي ارائه نميگردد و يا فرم مذكور تكميل و ارائه  نميشود، موضوع را بلااقدام تلقي و مختومه نمايد.

6- مواردي كه بنا بر شواهد و قرائن موجود،‌ قابل  ارجاع به هيات ماده 251 تشخيص داده شود به هيات سه نفره اي  متشكل از سه نفر از اعضاي ثابت يا مامور خدمت در دبيرخانه و يا حسب مورد به سه نفر افرادي كه به نام تعيين ميشوند  ارجاع داده ميشود تا رسيدگي و نسبت به صدور حكم اقدام نمايند.

7- هيات سه نفره منتخب، براي بررسي شكايت واصله، اسناد و مدارك لازم را از سازمان امور مالياتي استعلام و در صورت نياز نسبت به دعوت از مسئوولين مربوط در حوزه مالياتي ذيربط جهت بررسي موضوع و ارائه توضيحات  حضوري و عنداللزوم از طريق قرار كارشناسي اقدام مينمايند. سازمان امور مالياتي و حوزه هاي مربوط موظفند نسبت به ارائه اسناد و مدارك مورد نياز هيات، با حفظ اصول و ضوابط لازم به منظور حفظ اسناد و مدارك و جلوگيري از فقدان آنها از جمله از طريق لاك و مهر نمودن پرونده هاي ارسالي و يا حسب مورد تهيه و ارسال كپي مصدق اسناد، در اسرع وقت اقدام نمايند.

8- هيات سه نفره پس از بررسيهاي لازم نسبت به تهيه و صدور حكم نهائي اقدام و دبيرخانه نيز بلافاصله حكم نهائي را از طريق سازمان امور مالياتي به مراجع ذيربط و همچنين به مودي يا وكيل وي ابلاغ مينمايد.

9- هر چند دقت در رسيدگي و انجام كليه اقدامات حرفه اي به منظور پاسخگوئي صحيح و قانوني هميشه مدنظر است ليكن اعضاي هيات توجه داشته باشند سرعت در انجام كار و صدور راي در حداقل زمان مناسب نيز ملاكي كيفي كار به شمار ميرود.

10- دبيرخانه هر دو ماه يكبار گزارشي از عملكرد هياتها را تهيه و براي اينجانب ارسال مينمايد. اين گزارش حاوي تعداد شكايات واصله و تعداد ارجاع شده به تفكيك موضوع طبق فرم مربوطه، تعداد احكام صادره و تعداد پرونده در حال رسيدگي در هياتها، و نتيجه  احكام صادره (رفع تعرض، تعديل، رد شكايت) و مشخصات حوزه مالياتي مربوط به هر پرونده  خواهد بود. /هـ

 

داود دانش جعفری

 

منبع : جامعه حسابداران رسمی ایران

 


دسته ها :
دوشنبه اول 5 1386
X