بخشنامه ها - شماره : 19823/4275-211 –11/11/84 موضوع: ماده 104کرایه حمل

 

بخشنامه ها -  شماره : 19823/4275-211 –11/11/84    موضوع: ماده 104کرایه حمل

 

شماره : 19823/4275-211 –11/11/84    موضوع: ماده 104کرایه حمل

نظر به اينكه ادارات امور مالياتي طي سنوات بعد از اصلاحيه مصوب 27/11/80 درآمد مشمول ماليات اشخاص حقيقي دارنده  وسائط نقليه عمومي را در هر سال باستناد تبصره  5 اصلاحي ماده  100 قانون مالياتهاي مستقيم  مصوب 27/11/80  با همكاري و نظر صنوف يا اتحاديه مربوط تعيين و ماليات متعلقه اين قبيل موديان را كه قطعي خواهد بود وصول مينمايد. بنابراين و با اتخاذ ملاك از مفاد تبصره  2 ماده (104)، اشخاص مذكور در صدر ماده 104 اصلاحي (وزارتخانه ها، موسسات دولتي، شهرداريها، موسسات وابسته به دولت و شهرداريها و كليه اشخاص  حقوقي اعم از انتفاعي و غير انتفاعي و اشخاص موضوع بند (الف) ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم) در هنگام پرداخت كرايه حمل و نقل، اعم از بار يا مسافر به دارندگان وسائط نقليه خود مالك (اشخاص حقيقي) تكليفي نسبت به كسر  ماليات علي الحساب  موضوع ماده مذكور ندارند. لكن وجوهي كه به موجب قرارداد بابت حمل و نقل به اشخاص حقوقي و حقيقي پرداخت ميگردد كماكان  مشمول كسر ماليات تكليفي موضوع ماده 104 فوق الذكر خواهد بود.

ضمناً توجه خواهند داشت پرونده هايي كه قبلاً در اجراي تبصره  6 ماده 104 مورد مطالبه ماليات تكليفي قرار گرفته حسب مورد  از طريق اداره امور مالياتي مربوط و يا مراجع حل اختلاف مالياتي به همين ترتيب قابل حل و فصل ميباشد.6976/م

 

علي اكبر عرب مازار

منبع : جامعه حسابداران رسمی ایران

 


دسته ها :
دوشنبه اول 5 1386
X