اطلاعيه برگزاري دوره هاي آموزشي سال 1386 جامعه حسابداران رسمي ايران

اطلاعيه برگزاري دوره هاي آموزشي سال 1386 جامعه حسابداران رسمي ايران

 

اطلاعيه برگزاري دوره هاي آموزشي سال 1386

جامعه حسابداران رسمي ايران

با همكاري

مركز آموزش حسابداران خبره

 

جامعه حسابداران رسمي ايران با هدف ارتقاي مهارتهاي حرفه‌اي اعضاء دوره‌هاي زير را در مركز آموزش حسابداران خبره (‌وابسته به انجمن حسابداران خبره و دانشگاه صنعت نفت)‌ برگزار مي‌كند.

 

رديف

عنوان درس

طول دوره

زمان برگزاري

تاريخ شروع

تاريخ پايان

1

حسابرسي مالي- كليات

21 ساعت

شنبه از 17:30 الي 20:30

13/5

31/6

2

حسابرسي كامپيوتري

21 ساعت

يكشنبه از 17:30 الي 20:30

7/5

18/6

3

آشنايي با حسابرسي در محيط‌هاي كامپيوتري

6 ساعت

پنج شنبه از 8 الي 11

11/5

18/5

4

حسابرسي عملياتي و داخلي

21 ساعت

دوشنبه از 17:30 الي 20:30

8/5

19/6

5

قوانين و مقررات مالياتي و حسابرسي مالياتي

21 ساعت

سه شنبه از 17:30 الي 20:30

9/5

20/6

6

رسيدگي به اطلاعات مالي آتي (بخش 340)

6 ساعت

پنج شنبه از 11 الي 14

11/5

18/5

7

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني ( با تاكيد بر استانداردهاي حسابرسي مربوط)

15 ساعت

چهارشنبه از 17:30 الي 20:30

3/5

31/5

8

نمونه گيري آماري در حسابرسي ( با تاكيد بر بخش 53 استانداردهاي حسابرسي)‌

6 ساعت

پنج شنبه از 14 الي 17

11/5

18/5

9

آئين رفتار حرفه‌اي

6 ساعت

پنج شنبه از 17 الي 20

11/5

18/5

10

مسئوليت حسابرس در ارتباط با تقلب و اشتباه در حسابرسي صورتهاي مالي. (‌بخش 24 استانداردهاي حسابرسي)

تاييد خواهي برون سازماني (بخش 5-50)

تداوم فعاليت (بخش 57)

6 ساعت

جمعه از 8 الي 11

5/5

12/5

11

صورتهاي مالي تلفيقي (‌با تاكيد بر استانداردهاي حسابداري 19، 18 ، 15 و 20)‌

30 ساعت

پنج شنبه از 8 الي 11

25/5

26/7

12

صورت جريان وجوه نقد( با تاكيد بر استاندارد حسابداري شماره 2)‌

12 ساعت

پنج شنبه از 11 الي 14

25/5

15/6

13

حسابداري صنعتي و مديريت

21 ساعت

پنج شنبه از 14 الي 17

25/5

5/7

14

نحوه تهيه صورتهاي مالي پيش بيني شده

12 ساعت

جمعه از 11 الي 14

12/5

2/6

15

تجزيه و تحليل اطلاعات مالي

12 ساعت

جمعه از 14 الي 17

12/5

2/6

16

مديريت مالي

30 ساعت

پنج شنبه از 17 الي 20

25/5

26/7

17

زبان تخصصي

30 ساعت

جمعه از 8 الي 11

19/5

20/7

 

شرايط و ضوابط تشكيل دوره ها:

- تكميل فرم ثبت نام و ارسال آن به مركز آموزش حسابداران خبره واقع در خيابان استاد نجات الهي جنوبی– خيابان اراك– پلاك 45 يا ارسال از طريق دورنگار 88940861 (‌فرم در سايت جامعه به آدرس www.iacpa.ir نيز قابل دسترسي است.)

- مبلغ شهريه هر دوره براي اعضاي جامعه حسابداران رسمي و كاركنان موسسات حسابرسي عضو جامعه (‌با معرفي نامه موسسات حسابرسي) به ازاي هر ساعت كلاس مبلغ 30،000 ريال و براي سايرين مبلغ 40،000 ريال مي‌باشد.

- پرداخت مبلغ شهريه هر دوره در وجه مركز آموزش حسابداران خبره به حساب جاري 288627614 نزد بانك تجارت شعبه مركزي كد 450 و ارائه اصل رسيد به امور مالي مركز يا ارسال آن از طريق دورنگار 88940861

- در صورت انصراف متقاضي از شركت در دوره، شهريه پرداختي تا 10 روز قبل از تشكيل كلاس مسترد خواهد شد وپس از آن قابل استرداد نخواهد بود.

- تشكيل هر دوره منوط به تكميل ظرفيت در نظر گرفته شده است و در صورت عدم تشكيل كلاس، شهريه پرداختي مسترد خواهد شد.

- در پايان هر دوره آموزشي براي شركت كنندگان گواهينامه صادر مي‌شود و امتياز آن نيز براي رتبه بندي اعضاي جامعه مورد محاسبه قرار مي‌گيرد.

 

اينجانب با مشخصات زير:

 

نام و نام خانوادگي:                                      شماره شناسنامه:                                                    نام پدر:

شماره عضويت:                                 شماره تلفن ثابت:                                             شماره تلفن همراه:

 

آدرس:

 

 

با واريز مبلغ ......................ريال طي فيش شماره ................علاقه مند به شركت در كلاس يا كلاسهاي رديف     و     و     و     و     مي‌باشم.

 

 

امضاء داوطلب

 

 

دریافت نسخه چاپی

منبع : جامعه حسابداران رسمی ایران

 


دسته ها :
يکشنبه سی یکم 4 1386
X