پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 65

پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 65

شماره : 65

تاریخ : 11/2/1385

 

پرسش :

طبق بند ”ج“ تبصره 1 قانون بودجه سال 1385 کل کشور، کلیه شرکتهای دولتی موضوع تبصره یاد شده موظف شده‌اند علاوه بر پرداخت مالیات عملکرد سال 1384، حداقل چهل درصد سود ابرازی (سود ویژه) سال 1384 خود را به حساب درآمد عمومی واریز نمایند. شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع تبصره یاد شده نمی‌باشند و سهم بخش غیردولتی باید به سهامداران بخش یادشده پرداخت شود. نحوه برخورد حسابداری با این موضوع چگونه است؟

 

 

پاسخ :

با توجه به قسمت اخیر تبصره یاد شده که شرکتهای دولتی را مکلف به واریز سهم بخش دولتی به حساب درآمد عمومی و پرداخت سهم بخش غیردولتی به سهامداران مربوط کرده است، کلیه شرکتهای دولتی مشمول تبصره یاد شده در بالا باید چهل درصد سود ویژه سال 1384 را تحت عنوان تقسیم سود در صورتهای مالی سال 1384 منظور کنند. ضمناً ، هرچند که براساس مفاد برگ پاسخ به پرسشهای فنی شماره 58 مورخ 2/3/1384، سی‌ درصد سود ابرازی سال 1383 (موضوع بند ”ج“ تبصره ”1“ قانون بودجه سال 1384) باید ذیل رقم مالیات بر درآمد عملکرد در صورت سود و زیان منعکس شود، معهذا به منظور تأمین قابلیت مقایسه بیشتر اطلاعات مالی، تغییر طبقه‌بندی اقلام مقایسه‌ای مربوط در صورتهای مالی سال 1384 توصیه می‌گردد.

 

 


دسته ها :
يکشنبه سی یکم 4 1386
X