پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 61

پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 61

شماره : 61

تاریخ : 13/4/1384

 

پرسش :

درمواردی که بابت علی‌الحساب معاملات با خریداران و فروشندگان، چک یا سایر اسناد مدت‌دار دریافت یا صادر میگردد، تا زمانی که مبلغ این‌گونه اسناد عملاً تأدیه نشده است، آیا اطلاق پیش‌دریافت و پیش‌پرداخت به این‌گونه اقلام و شناسائی آنها تحت این عناوین درصورتهای مالی صحیح است؟

 

 

پاسخ :

اگرچه طبق روش مورد عمل در شرکتها، این‌گونه اسناد به‌عنوان پیش‌پرداخت یا پیش‌دریافت در دفاتر ثبت می‌گردد، اما برای مقاصد تهیه صورتهای مالی ، لازم است مبلغ این‌قبیل اسناد که تاتاریخ ترازنامه عملاً تأدیه نگردیده و درنتیجه تحت عناوین اسناد دریافتنی یا پرداختنی در دفاتر باقیمانده است ، از پیش‌دریافت یا پیش‌پرداخت متناظر آن کسر شود. ضمناً در موارد با‌اهمیت، ارائه اطلاعات مربوط در یادداشتهای توضیحی ضروری است.

 

 


دسته ها :
يکشنبه سی یکم 4 1386
X