پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 57

پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 57

شماره : 57

تاريخ   : 24 /12/ 1383

 

پرسش :

چنانچه شركتي دراجراي ماده 160 اصلاحيه قانون تجارت، سهام جديد را به قيمتي بيش از مبلغ اسمي بفروش برساند، نحوه برخورد حسابداري با صرف سهام ايجاد شده در شركت سرمايه پذير از ديدگاه اشخاصي كه از قبل سرمايه گذار اين شركت بوده اند، چگونه است؟

 

 

پاسخ :

طبق ماده 160 اصلاحيه قانون تجارت، عوايد حاصل از اضافه ارزش سهام فروخته شده (صرف سهام) را مي‌توان به اندوخته منتقل يا نقداً بين صاحبان سهام سابق تقسيم كرد يا در ازاي آن سهام جديد به‌آنان تحويل داد. چنانچه صرف سهام مزبور به‌حساب سرمايه يا اندوخته منتقل شود، چون

سرمايه گذار از اين بابت وجه نقد يا دارايي ديگري تحصيل نمي كند مجاز به شناسايي درآمد و افزايش بهاي تمام شده سرمايه‌گذاري خود نيست. مضافاً اين كه با انتقال صرف سهام به سرمايه توسط شركت سرمايه پذير، تنها تعداد سهام متعلق به سرمايه گذار افزايش مي‌يابد. اما، چنانچه صرف سهام  نقداً به سهامداران سابق پرداخت شود، مابه‌التفاوت وجه نقد دريافتي توسط سرمايه گذار و بهاي تمام شده قابل انتساب به حق تقدم سلب شده، كه به‌شرح زير تعيين مي‌گردد، توسط سرمايه گذار به‌عنوان سود (زيان) شناسايي مي‌شود:

 

(تعداد حق تقدم سلب شده)×

(مبلغ اسمي سهام موجود)  -  (بهاي تمام شده سرمايه گذاري)

(تعداد حق تقدم سلب شده) + (تعداد سهام موجود)

 

بديهي است، بهاي تمام شده قابل انتساب به حق تقدم سلب شده از بهاي تمام شده سرمايه گذاري كسر مي‌شود.

توضيح اينكه در ماده 160 اصلاحيه قانون تجارت، افزايش مستقيم سرمايه از محل اضافه ارزش سهام فروخته شده به‌عنوان يكي از راه كارها ذكر شده است، اما انتقال اضافه ارزش به حساب مطالبات سهامداران و سپس انجام افزايش سرمايه از محل آن، در ماده مذكور پيش بيني نشده است.

لازم به ذكر است دراين خصوص توجه به مقررات مالياتي نيز از ضروريات است.

 

 


دسته ها :
يکشنبه سی یکم 4 1386
X