پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 51

پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 51

شماره :51

تاریخ : 25/3/1383

 

پرسش مطرح شده :

طبق ماده واحده‌ای که درتاریخ 14/7/1380 به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است و آییننامه اجرایی مصوب جلسه مورخ 22/12/1380 هیات وزیران،از تاریخ تصویب این قانون ، 4 درصد به نرخ حق بیمه مقرر درقانون تامین اجتماعی کارکنان شاغل در مشاغل سخت و زیان‌‌آور افزوده شده و مقرر گردیده است 4 درصد میزان مستمری برقراری نسبت به سنوات خدمت قبل ازتصویب قانون نیزدرزمان بازنشستگی این قبیل کارکنان بطوریکجا دروجه سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود . نحوه برخورد حسابداری با موارد مزبور چگونه است ؟

 

 

پاسخ :

چنانچه باتوجه به شواهد و مستندات بدست آمده تا تاریخ تصویب صورتهای مالی توسط مدیریت ، پرداخت موارد یاد شده قطعی یا محتمل بوده و برآورد مبلغ آن به گونه‌ای اتکاپذیر میسرباشد ، دراین صورت احتساب ذخیره ازاین بابت درصورتهای مالی ضرورت می‌یابد .

درصورت محتمل بودن بدهی و عدم امکان اندازه‌گیری مبلغ آن به گونه‌ای اتکاپذیر یا ارزیابی احتمال ایجاد بدهی درحد“ ممکن ”، موضوع باید در یادداشتهای توضیحی افشاء گردد.

بدیهی است ، درصورت احراز شرایط احتساب ذخیره در دوره‌های مالی گذشته و عدم احتساب ذخیره از این بابت درصورتهای مالی دوره‌های مالی مربوط ، موضوع ازمصادیق انحراف از استانداردهای حسابداری است و احتساب این ذخیره درسنوات بعد ، به دلیل نادیده گرفتن واقعیت‌های موجود درسنوات قبل ، اصلاح اشتباه تلقی و با آن به عنوان تعدیل سنواتی برخورد خواهد شد .

 

 


دسته ها :
شنبه سیم 4 1386
X