پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 45

پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 45

شماره : 45

تاریخ : 17/4/1381

 

پرسش مطرح شده :

درآمد سود سهام حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها که پس از تاریخ ترازنامه، اما قبل از تاریخ تصویب صورتهای مالی شرکت سرمایه‌گذار، حق دریافت آن احراز می‌گردد (در زمان تصویب سود توسط مجمع‌عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه‌پذیر) در چه زمانی شناسایی می‌شود؟

 

 

پاسخ :

با عنایت به استاندارد حسابداری شماره 5 با عنوان « حسابداری رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه »، درآمد سود سهام حاصل از سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فرعی و وابسته برای دوره یا دوره‌های مالی قبل از تاریخ ترازنامه شرکت سرمایه‌گذار، که بعد از تاریخ ترازنامه اما قبل از تاریخ تصویب صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار، حق دریافت آن احراز می‌شود، باید بعنوان رویداد تعدیلی محسوب شود. اما در مورد سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌ها، تصویب سود توسط مجمع‌عمومی شرکت سرمایه‌پذیر، رویدادی غیرتعدیلی محسوب و در دوره مالی احراز دریافت سود سهام، شناسایی می‌شود.

 

 


دسته ها :
شنبه سیم 4 1386
X