پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 44

پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 44

شماره : 44

تاریخ : 17/4/1381

 

پرسش مطرح شده :

با توجه به تبصره 4 ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحات بعدی آن که مقرر می‌دارد « اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهم‌الشرکه دریافتی از شرکتهای سرمایه‌پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود »، آیا درآمد سود سهام باید بر مبنای خالص مبالغ دریافتی یا دریافتنی در حسابها منظور شود؟

 

 

پاسخ :

با توجه به اینکه،

1 - طبق تبصره 4 ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم، سود سهام یا سهم‌الشرکه دریافتی شرکت سرمایه‌گذار [ به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل ] مشمول مالیات دیگری نخواهد بود؛

2 - عبارت « همچنین مالیاتی که اشخاص حقوقی دیگر بابت سود سهام یا سهم‌الشرکه پرداختی به آنها پرداخت نموده‌اند از مالیات متعلقه کسر و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد می‌باشد » از تبصره 3 ماده 105 اصلاحی حذف شده است؛

3 - علی رغم صراحت مطالب مندرج در قانون مالیاتهای قبلی مبنی بر قابل استردادبودن مالیات اضافی پرداخت شده (موضوع بند 2 بالا) انجام این امر، به ویژه در مورد برخی شرکتها با مشکلاتی جدی روبرو بوده است .

4 - ماده 135 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 درخصوص انتقال معافیت مالیاتی سود پرداختی یا تخصیصی شرکتهای سرمایه‌پذیر به صاحبان سهام، در اصلاحیه مصوب سال 1380 حذف شده است؛

5 - براساس صدر ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم، کل درآمد شرکت سرمایه‌پذیر بدون توجه به شخصیت جداگانه صاحبان سهام، درصد مالکیت آنان و نیز نحوه تخصیص سود، مشمول مالیات به نرخ مقطوع 25 درصد است؛

چنین استنباط می‌شود که اصلاحیه جدید قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380، معطوف به احتساب مالیات مقطوع نسبت به درآمد شرکتهاست. بنابراین، به نظر این کمیته در شرایط حاضر، به دلیل وجود ابهام درخصوص قابلیت بازیافت مالیات پرداختی شرکت سرمایه‌پذیر توسط سرمایه‌گذار و نیز با توجه به شخصیت حقوقی جداگانه شرکتهای سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار، درآمد سود سهام باید برمبنای خالص مبالغ دریافتی یا دریافتنی در حسابها ثبت شود.

 

 


دسته ها :
شنبه سیم 4 1386
X