پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 43

پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 43

شماره : 43

تاریخ : 25/3/1381

 

پرسش مطرح شده :

باتوجه به بند 31 استاندارد حسابداری شماره 17 و نیز پیش‌نویس استاندارد حسابداری شماره 24 با عنوان « گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره‌برداری: »

الف ) آیا مفاد بند « ب » برگ پاسخ به پرسشهای فنی شماره 10 مورخ 17/11/1369 ملغی شده است؟

ب ) درصورت مثبت‌بودن پاسخ پرسش « الف »، نحوه برخورد حسابداری با مخارج قبل از بهره‌برداری که درحال حاضر در حسابهای « واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره‌برداری » یا حصه مستهلک نشده آن در « واحدهای تجاری در حال بهره‌برداری » انعکاس دارد، چگونه است؟

 

 

پاسخ :

با توجه به بند 34-4 مفاهیم نظری گزارشگری مالی (پیوست استانداردهای حسابداری) اعمال مفهوم « تطابق درآمد و هزینه » نباید موجب شناسایی اقلامی درترازنامه گردد که با تعریف دارائیها، بدهیها یا حقوق صاحبان سرمایه مطابقت ندارد. برهمین اساس دربند 6 پیش‌نویس استاندارد حسابداری شماره 24 پیش‌بینی شده است مخارجی که هیچگونه منافع اقتصادی آتی ندارد یا با وجود کمک به جریان منافع اقتصادی آتی، به عنوان یک دارایی جداگانه قابل تشخیص نیست، در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی شود. اما مخارج مرتبط با تحصیل داراییهای ثابت مشهود، نامشهود و موجودی مواد و کالا با رعایت معیارهای شناخت مندرج در استانداردهای حسابداری شماره 7، 8، 11، 13 و 17 در دوره وقوع به عنوان دارایی شناسایی می‌شود. بدین ترتیب ایجاد و نگهداری سرفصل جداگانه با عنوان مخارج قبل از بهره‌برداری درحسابها و صورتهای مالی صحیح نیست. توضیح اینکه مفاهیم نظری گزارشگری مالی و نیز سایر استانداردهای ازجمله بند 31 استانداردها از جمله بند 31 استاندارد حسابداری شماره 17، مؤید نحوه شناخت یاد شده است.

 

باتوجه به مطالب پیشگفته، مفاد بند « ب » به پرسش‌های فنی شماره 10 ملغی شده است و با آن بخش از کار مخارج قبل از بهره‌برداری منعکس در صورتهای مالی سالهای قبل (به صورت ناخالص) که مشمول بند 6 « الف » پیش‌نویس استاندارد حسابداری شماره 24 است، براساس بند 39 استاندارد حسابداری شماره 6 باید به عنوان تغییر در رویه حسابداری برخورد شود. لذا مخارج مزبور پس از برگشت استهلاک انباشته باید به سرفصل دارایی‌های مربوط منتقل و بخش غیرقابل تخصیص آن، به سرفصل تعدیلات سنواتی منظور شود. دراین صورت، سود و زیان سنواتی با برگشت استهلاک مخارج قبل از بهره‌برداری، به حساب گرفتن استهلاک دارایی‌های ثابت مربوط و حذف مخارج قبل از بهره‌برداری غیرقابل تخصیص به دارایی‌ها، مورد تعدیل قرار می‌گیرد.

 

 


دسته ها :
شنبه سیم 4 1386
X