پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 41

پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 41

شماره : 41

تاریخ : 1/3/1381

 

پرسش مطرح شده :

نظر به این که هیئت‌ عمومی دیوان عدالت اداری :

الف - طی رأی مورخ 14/9/1380، منتشره در روزنامه رسمی مورخ 13/11/1380، بخشنامه شماره 1454/104/5/30 مورخ 22/9/1371 معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی (موضوع تعلق مالیات نسبت به 10% معافیت مالیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، در اجرای ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366) را ابطال کرده است،

ب - طی رأی مورخ 7/5/1380 منتشره در روزنامه رسمی مورخ 31/6/1380، بخشنامه مورخ 4/8/1374 وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی‌بر مطالبه 3% عوارض شهرداری پس از پایان برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را خلاف قانون تشخیص داده است، و

ج - طی رأی مورخ 14/12/1379 منتشره در روزنامه رسمی مورخ 3/4/1380، بخشنامه شماره 10765 مورخ 6/6/1373 (درخصوص تسری 2 درصد عوارض آموزش و پرورش به کارخانجات غیردولتی، موضوع بند « د » تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 کل کشور) را ابطال کرده است،

نحوه برخورد حسابداری با آثار مالی ناشی از آرای مزبور چگونه خواهد بود؟

 

 

پاسخ :

برگشت ذخایر موجود در حسابها در ارتباط با موارد یاد شده باید با توجه به تاریخ ابلاغ رأی (انتشار در روزنامه رسمی)، پایان دوره مالی و تاریخ انتشار صورتهای مالی، حسب مورد به عنوان تعدیل سنواتی یا درآمد دوره جاری شناسایی شود. بنابراین به عنوان نمونه در مورد شرکت‌هایی که سال مالی آنها با سال شمسی منطبق است و صورتهای مالی آن همواره در اواسط تیرماه تهیه می‌شود، برگشت ذخیره مربوط به موارد مندرج در بندهای الف و ب بالا به سود و زیان سال 1380 منظور و در مورد بند ج به عنوان تعدیلات سنواتی شناسایی می‌گردد. ضمناً، در کلیه موارد فوق، مبالغ دریافتی یا دریافتنی از بابت مبالغ پرداخت شده قبلی، در زمان وصول یا قطعیت استرداد باید به عنوان درآمد دوره شناسائی گردد.

 

 


دسته ها :
شنبه سیم 4 1386
X