پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 28

پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 28

شماره : 28

تاریخ : 5/2/1374

 

پرسش مطرح شده :

در ارتباط با مفاد بند « د » تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 کل کشور مبنی بر تخصیص 2 درصد سود ناخالص سال قبل کلیه کارخانجات، بانکها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و شرکتهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است جهت تامین فضاهای آموزشی و پرورشی و دانشگاهی، هزینه و بدهی مربوط در واحدهای مشمول در کدامیک از سالهای 1372 یا 1373 شناسایی میشود؟

 

 

پاسخ :

از آنجائیکه بودجه سال 1373 کل کشور قبل از پایان سال 1372 به تصویب رسیده است، بنابراین در پایان سال 1372، تعهد واحدهای تجاری مشمول مبنی بر خروج منابع اقتصادی در آینده از بابت 2 درصد مذکور قطعیت یافته است. از سوی دیگر، مبنای محاسبه این بدهی سود ناخالص سال 1372 تعیین گردیده و لذا مبلغ آن نیز به نحوی اتکاء‌ پذیر قابل اندازه‌گیری است.

با عنایت به مطالب بالا، بدهی مزبور در پایان سال 1372 دارای کلیه معیارهای شناخت و انعکاس در متن صورتهای مالی است.

در مورد شرکتهایی که پایان سال مالی آنها طی سال 1372 واقع میشود، باید با توجه به تعدیلی یا غیرتعدیلی بودن رویداد مزبور برخورد حسابداری مناسب به عمل آید.

 

 


دسته ها :
پنج شنبه بیست و هشتم 4 1386
X