پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 25

پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 25

شماره : 25

تاریخ : 5/11/1372

 

پرسش مطرح شده :

در مواردی که زیان انباشته شرکت سهامی از پنجاه درصد سرمایه آن بیشتر اما از پنجاه درصد مجموع سرمایه و اندوخته‌ها کمتر است، آیا شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت میباشد؟

 

 

پاسخ :

طبق مفاد ماده یک اصلاحیه قانون تجارت، سرمایه شرکت سهامی به شکل سهام و با مبلغ اسمی معین میباشد. همچنین طبق مفاد ماده 83 اصلاحیه مزبور، هرگونه تغییر در سرمایه شرکت منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده میباشد. بنابراین، با استناد به مواد مذکور میتوان نتیجه گرفت که اندوخته های قانونی و اختیاری بخودی خود جزء سرمایه قانونی شرکت محسوب نمی‌گردد. بدین‌ترتیب و با توجه به صراحت مفاد ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت در بکارگیری واژه «سرمایه»، منظور از سرمایه شرکت همان اصل سرمایه بوده که میزان آن در اساسنامه شرکت تعیین گردیده (اعم از سرمایه اولیه یا مبالغی که بعداٌ توسط مجمع عمومی فوق‌العاده وفق مقررات، افزایش یا کاهش یافته است) و در نتیجه جهت تشخیص اینکه آیا زیان وارده بیش از نصف سرمایه شرکت میباشد یا خیر، از لحاظ قانونی نمی‌توان اندوخته‌های قانونی یا اختیاری را بعنوان سرمایه شرکت تلقی نمود. زیرا که با توجه به متن صریح ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت، برداشت و استنباط دیگری از آن صحیح نمی‌باشد.

اندوخته‌های سرمایه‌ای و سرمایه‌‌های اهدائی در شرکتهای دولتی که بموجب قوانین تاسیس شرکتهای مزبور و یا وفق سایر قوانین از جمله قانون محاسبات عمومی ایجاد شده است و بموجب همان قوانین پس از طی تشریفات لازم باید به حساب سرمایه منتقل شود، در حکم سرمایه شرکت تلقی شده و در نتیجه در اینگونه شرکتها جهت تعیین شمول یا عدم شمول ماده 141 اصلاحیه مزبور نسبت به شرکت، زیان انباشته باید با مجموع سرمایه (مشتمل بر سرمایه‌ اهدایی) و اینگونه اندوخته‌های سرمایه‌ای مقایسه گردد.

 

 


دسته ها :
پنج شنبه بیست و هشتم 4 1386
X