پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 18

پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 18

شماره : 18

تاریخ : 13/7/1371

 

پرسش مطرح شده :

نحوه برخورد حسابداری با مالیاتهای غیرمستقیمی که دولت از تولیدکنندگان برخی از محصولات نظیر نوشابه یا سیگار دریافت می‌کند، چگونه است؟

 

 

پاسخ :

مالیات و عوارض که شرکتها برمبنای خرید، تولید و فروش خود طبق قوانین و مقررات خاص به ارگانهای دولتی ذیربط پرداخت می‌کنند بدون آن که طبق همان قوانین اجازه بازیافت معادل مبالغ پرداخت شده را از خریداران محصولات خود داشته باشند، جزء هزینه‌های شرکت محسوب می‌شود. این نتیجه‌گیری با تعریف هزینه بشرح زیر مطابقت دارد:

"هزینه عبارت از جریان خروج دارائیها یا سایر موارد استفاده از دارائی یا ایجاد بدهیها طی یک دوره که بخاطر تولید و تحویل کالا، ارائه خدمات یا انجام سایر فعالیتها دراجرای عملیات اصلی و مستمر واحد تجاری واقع می‌شوند. "

با درنظرگرفتن مطالب مندرج در بالا و همچنین تعریف بهای تمام شده تولید (بهای تمام شده موجودیها شامل هزینه‌هائی است که واحدهای تجاری در روال عادی فعالیتهای خود برای رساندن موجودیها به موقعیت و وضعیت مورد نظر متحمل می‌شوند)، هرگاه مالیات غیرمستقیم براساس میزان تولید محاسبه شود، لازم است مالیات مانند سایر عوارض پرداختی، از قبیل عوارض گمرکی، جزء بهای تمام شده کالای تولیدی منظور شود. چنانچه مبنای محاسبه و تحقق اینگونه عوارض و مالیاتها، فروش باشد، مالیات مزبور غالباً بعنوان هزینه فروش در حسابها انعکاس می‌یابد.

در شرایطی که با توجه به قوانین و مقررات موضوعه، مالیات غیرمستقیم و عوارض بطور مجزا در صورتحساب فروش انعکاس یابد و در واقع شرکت بطور مشخص بعنوان واسطه وصول عمل نماید، اینگونه اقلام، هزینه شرکت تلقی نگردیده بلکه در زمان تحقق باید مستقیماً به بستانکار حساب وزارت امور اقتصادی و دارائی منظور گردد.

 

 


دسته ها :
پنج شنبه بیست و هشتم 4 1386
X